Kilka wyjść z budynku szkoły a sprawna ewakuacja 

Autor: Bożena Winczewska

Dodano: 21 stycznia 2014

Na przeprowadzenie próbnej ewakuacji w swojej szkole dyrektor ma czas do końca listopada. Aby trening przebiegł sprawnie i skutecznie, wszyscy powinni znać swoje obowiązki i zasady postępowania. Niezwykle ważna jest znajomość rozmieszczenia dróg i wyjść ewakuacyjnych.


Na przeprowadzenie próbnej ewakuacji w swojej szkole dyrektor ma czas do końca listopada. Aby trening przebiegł sprawnie i skutecznie, wszyscy powinni znać swoje obowiązki i zasady postępowania. Niezwykle ważna jest znajomość rozmieszczenia dróg i wyjść ewakuacyjnych.


Najpóźniej na tydzień przed planowaną ewakuacją powiadamia właściwego komendanta Powiatowej Straży Pożarnej oraz organ prowadzący szkołę o terminie przeprowadzenia próbnej ewakuacji.

 

Ewakuacja z budynku najbliższym wyjściem  

Ewakuację przeprowadza się wykorzystując wszystkie dostępne wyjścia ewakuacyjne. Podstawową zasadą jest kierowanie się do najbliższego wyjścia, które w danej chwili jest bezpieczne. Jest to uzależnione od miejsca powstania zagrożenia i kierunku jego rozwoju. Przy określonej liczbie wyjść ewakuacyjnych spełniających wymogi techniczne, drzwi balkonowe mogą w sytuacji zagrożenia stanowić wyjście dodatkowe. Ewakuacja osób z budynku powinna się odbywać tak szybko jak to możliwe. Warunki ewakuacji powinny umożliwić szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem.


Zapamiętaj!

Bezpieczeństwo pożarowe budynku

Każdy właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.


Aspekt prewencyjny związany jest z zapewnieniem bezpiecznej ewakuacja ludzi z obiektów, poprzez zachowaniu odpowiednich warunków techniczno-budowlanych dla dróg ewakuacyjnych.

 

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami ewakuacyjnymi.

 

Spełnienie wymagań dotyczących dróg ewakuacyjnych


Szczegółowe warunki techniczne dotyczące dróg ewakuacyjnych, w tym wyjść z budynku określa rozdział 4 działu VI rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. Z przepisów tych wynika, że:

 1. ze strefy pożarowej powinno być wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku lub przez inną strefę pożarową,

 2. drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz,

 3. w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny także otwierać się na zewnątrz pomieszczeń,

 4. wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami,

 5. pomieszczenie oddalone od siebie o co najmniej 5 m powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne.  Konieczne jest to w takich przypadkach, gdy:

  • jest ono przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób, a w strefie pożarowej ZL II — ponad 30 osób,

  • znajduje się w strefie pożarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 m2,

  • znajduje się w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2, a jego powierzchnia przekracza 300 m2,

 6. najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 90 cm. Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób — 0,8 m,

 7. wysokość drzwi powinna wynosić 2 m,

 8. w wyjściu ewakuacyjnym z budynku dopuszcza się stosowanie drzwi rozsuwanych. Drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne, a także być stosowane na drogach ewakuacyjnych, jeżeli są  przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:

 • otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania,

 • samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w razie pożaru lub awarii drzwi.

 1. wyjście ewakuacyjne mogą stanowić drzwi wieloskrzydłowe. Drzwi wieloskrzydłowe powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m. W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m


Warunki ewakuacji dostosowane do liczby osób i konstrukcji budynku  

Zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji umożliwiać powinno szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Warunki te powinny być dostosowane do:

 • liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz

 • funkcji, konstrukcji i wymiarów budynku.

 

Niezbędne jest także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegających m.in. na:

 • zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść ewakuacyjnych,

 • zachowaniu dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych,

 • zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleniu dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń.


 

Autor: Bożena Winczewska, kuratorium oświaty

Autor: Bożena Winczewska

wieloletni wizytator kuratorium, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel