Od 2014 r. dodatek wiejski w stałej wysokości

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 20 stycznia 2014

Z dodatków socjalnych nauczycielom pozostanie jedynie dodatek wiejski. Jego wysokość będzie stała i nie będzie rosła wraz ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

Z dodatków socjalnych nauczycielom pozostanie jedynie dodatek wiejski. Jego wysokość będzie stała i nie będzie rosła wraz ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.


Od 1 stycznia 2014 r. nauczyciele nie będą mieli już prawa do dodatku mieszkaniowego, lokalu mieszkalnego i działki gruntu rolnego. Nauczyciele korzystający z lokalu mieszkalnego oraz użytkujący działki gruntu rolnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowają te uprawnienia przez okres, na jaki je im przyznano. Dodatek mieszkaniowy będzie wypłacany nauczycielom do dnia ustania przesłanek jego przyznania lub wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy. Dodatek ten nie będzie wliczany do średnich wynagrodzeń.


Jeszcze do 31 grudnia szansa na zasiłek na zagospodarowanie  

Prawo do wystąpienia z wnioskiem o zasiłek na zagospodarowanie ma obecnie nauczyciel, który spełnia łącznie następujące warunki:

podjął pierwszą pracę zawodową w życiu w szkole,

  1. uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole,

  2. posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska,

  3. jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ etatu.

 

Wniosek o wypłacenie zasiłku składa się w okresie roku, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Od 1 stycznia 2014 r. zasiłek ten zostanie zlikwidowany. Nauczyciele, którzy do 31 grudnia 2013 r. spełnią powyższe warunki, otrzymają zasiłek na zagospodarowanie na dotychczasowych zasadach.


Wysokość dodatku wiejskiego proporcjonalna do wymiaru zajęć

 

Ostatnim dodatkiem socjalnym przysługującym nauczycielom będzie dodatek wiejski. Otrzymają go nauczyciele posiadający:

  • kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,

  • świadczący pracę w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców.

 

Wysokość dodatku będzie ustalona proporcjonalnie do obowiązkowego wymiaru zajęć, w wysokości:

  1. dla nauczyciela stażysty - 227 zł;

  2. dla nauczyciela kontraktowego - 233 zł;

  3. dla nauczyciela mianowanego - 265 zł;

  4. dla nauczyciela dyplomowanego - 311 zł.


Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego
Źródło:
  • Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt z 19 września 2013 r.).

 

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel