Przegląd terenu szkoły pod kątem przygotowania do okresu zimowego

Zofia Rudzińska

Autor: Waldemar Krupa

Dodano: 17 października 2016

Aby przygotować szkołę na nadejście zimy, jesienią należy dokonać przeglądu sprzętu do odśnieżania i materiałów do usuwania oblodzenia na terenie szkoły. Z alegający śnieg lub lód to ryzyko wypadku. Dyrektor szkoły odpowiada za właściwy stan bhp w szkole i wokół niej.

Aby przygotować szkołę na nadejście zimy, jesienią należy dokonać przeglądu sprzętu do odśnieżania i materiałów do usuwania oblodzenia na terenie szkoły. Zalegający śnieg lub lód to ryzyko wypadku. Dyrektor szkoły odpowiada za właściwy stan bhp w szkole i wokół niej.

W celu właściwego zabezpieczenia się przed niespodziewaną zmianą warunków pogodowych należy:

  1. przeprowadzić przegląd sprzętu do odśnieżania należącego do wyposażenia szkoły,

  2. naprawić sprzęt nadający się do naprawy i dalszego użytkowania,

  3. skalkulować potrzeby wyposażenia szkoły w nowy sprzęt do odśnieżania,

  4. zabezpieczyć w odpowiedniej ilości materiały do posypywania oblodzonych i ośnieżonych nawierzchni ciągów pieszych przed szkołą i na jej terenie.

Z praktyki wynika, że przeglądu sprzętu do odśnieżania dokonują pracownicy administracji i obsługi szkoły. Do przeglądu można zaangażować:

  • kierownika administracyjnego,

  • konserwatora szkoły,

  • społecznego inspektora pracy lub przedstawiciela pracowników,

  • inspektora bhp.

Jeśli szkoła posiada mechaniczne urządzenia odśnieżające, należy dokonać ich przeglądu, sprawdzić sposób i sprawność uruchamiania tak, aby można je było natychmiast użyć do odśnieżania.

Przygotowanie sprzętu do usuwania oblodzenia

Materiały, którymi posypywane będą nawierzchnie chodników, jezdni i innych ciągów komunikacyjnych przed szkołą, nie mogą powodować negatywnych skutków dla środowiska (sól, środki chemiczne). Najlepiej aby do posypywania oblodzonych nawierzchni ciągów pieszych wykorzystywać suchy piasek.

Zapamiętaj!

Piasek zgromadzony w nieosłoniętych pryzmach (wysypany luzem na jakąś powierzchnię) szybko wilgotnieje, zamarza i zbrylony nie nadaje się do posypywania oblodzonych nawierzchni. Bryłki zmarzniętego piasku stanowić mogą dodatkowe zagrożenie stwarzając możliwość potknięcia się na nich i upadku. Skutkiem upadku na oblodzonej nawierzchni może być uraz, czyli wypadek w drodze do lub z pracy, przy pracy lub wypadek ucznia.

Przechowywanie piasku do posypywania

Dobrze jest zgromadzić piasek pod zadaszeniami w suchych miejscach. Najlepiej jest przechowywać go w suchych pomieszczeniach lub skrzyniach, z których w postaci sypkiej może być użyty do posypywania oblodzonych powierzchni przez okres całej zimy. Warto sprawdzić, czy dowiezionego piasku nie trzeba wcześniej przesuszyć. Można to zrobić przesypując piasek w suche dni.

Bezpieczny transport śniegu i piasku

Należy przemyśleć w jaki sposób pracownicy wyznaczeni do usuwania śniegu i posypywania śliskiej nawierzchni będą przemieszczać śnieg i piasek. Czynności te wykonywane są zazwyczaj ręcznie. Należy pamiętać, że pracownicy wykonują wówczas ręczne prace transportowe. Tymczasem pracodawca zobowiązany jest stosować odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac transportowych. Pracownikom należy zapewnić pomocnicze środki do transportowania śniegu i piasku. Mogą to być wiadra, pojemniki lub taczki czy wózki. Wiadra i pojemniki powinny mieć sprawne uchwyty do ich przenoszenia a taczki i wózki sprawne koła.

Szczególne środki ostrożności przy pracach zimowych

W okresie zimowym dyrektor może zobowiązać zarządzeniem nauczycieli i pracowników administracyjnych szkoły, do informowania o zauważonych niewłaściwych warunkach dojścia do budynków i przebywania na terenie wokół szkoły (np. oblodzone boisko sportowe).

Można również zobowiązać pracownika (najlepiej z administracji szkoły) do okresowego prowadzenia przeglądów poprawności zimowych prac. Będzie on kontrolował prace związane z zimowym utrzymaniem dróg i przejść na terenie oraz przed obiektem szkoły. Pracownik może dokumentować te przeglądy np. w książce (zeszycie) zgłaszanych usterek lub problemów do rozwiązania w szkole.

Autor: Waldemar Krupa, specjalista ds. bhp i ochrony przeciwpożarowej
Zofia Rudzińska

Autor: Waldemar Krupa

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu – oficer WP. Przedstawicielem firmy SEKA S.A. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie „Organizacji i Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy” w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej. Kwalifikowany Audytor systemów zarządzania bhp. Specjalisty ochrony przeciwpożarowej.
wiper-pixel