Samorząd uczniowski organizuje zabawę andrzejkową na zasadach określonych w regulaminie jego działalności

Autor: Małgorzata Celuch

Dodano: 21 stycznia 2014

Samorząd uczniowski ma szerokie kompetencje - może uczestniczyć w ocenie pracy nauczyciela, opiniować program wychowawczy szkoły, organizować i współorganizować imprezy oraz uroczystości szkolne. Dzięki temu każdy uczeń ma wpływ na funkcjonowanie szkoły , w której spędza codziennie wiele godzin i od której zależy jego przyszłość.

Samorząd uczniowski ma szerokie kompetencje - może uczestniczyć w ocenie pracy nauczyciela, opiniować program wychowawczy szkoły, organizować i współorganizować imprezy oraz uroczystości szkolne. Dzięki temu każdy uczeń ma wpływ na funkcjonowanie szkoły, w której spędza codziennie wiele godzin i od której zależy jego przyszłość.

  


W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie danej placówki. Organy samorządu szkolnego są jedynie reprezentantami samorządu, którego członkami są wszyscy uczniowie.


Samorząd uczniowski nie w każdej szkole  

Nie we wszystkich szkołach funkcjonują samorządy uczniowskie. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił typy szkół i placówek, w których ze względów na:

 1. konieczność stosowania w szkole specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

 2. ze względów wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych

nie tworzy się samorządu uczniowskiego.

 

Samorządu uczniowskiego nie tworzy się w:

 1. przedszkolach;

 2. szkolnych schroniskach młodzieżowych;

 3. poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych;

 4. placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego;

 5. bibliotekach pedagogicznych;

 6. szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

 7. specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

 8. ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

 9. zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

 10. szkołach przy zakładach karnych.


Sekcje od zadań specjalnych  

Samorząd uczniowski ma prawo angażować się w różne obszary działalności szkoły i różni uczniowie preferują różne formy aktywności i zainteresowania. W związku z tym często samorząd szkolny tworzy różnorodne sekcje, np.:

 1. organizacyjną,

 2. kulturalną,

 3. sportową,

 4. charytatywną.

Poszczególne sekcje skupiają uczniów podejmujących działania w tym obszarze życia szkoły, którym są najbardziej zainteresowani. Każda sekcja powinna mieć osobę odpowiedzialną za jej działania, która będzie koordynować pracę całej grupy oraz odpowiadać za prawidłową i terminową realizację przydzielonych jej zadań.


O zasadach działania sekcji decyduje samorząd

 

O powstaniu sekcji, zakresie działania, zasadach funkcjonowania, składzie, ilości członków decyduje samorząd uczniowski. Wszystkie zasady ustalone na dany rok szkolny podlegają modyfikacjom, zależnym od potrzeb i efektów dotychczasowych działań.  Jeśli pojawia się pomysł lub potrzeba utworzenia nowej sekcji, podjęcia nowej formy działalności - może ona powstać na wniosek członków samorządu. Jednak żadne działanie samorządu nie może pozostawać w sprzeczności z jego regulaminem. Dokument ten powinien uwzględniać możliwości podejmowania nowych inicjatyw w trakcie roku szkolnego.    


Przykładowy zakres działań sekcji samorząd uczniowskiego:

Sekcja organizacyjna

Sekcja kulturalna

Sekcja sportowa

Sekcja charytatywna

 • tworzy projekt regulaminu samorządu szkolnego i jego aktualizację,

 • przygotowuje plan pracy samorządu,

 • zapoznaje się z dokumentami szkolnymi dotyczącymi uczniów,

 • współpracuje z dyrektorem i gronem pedagogicznym,

 • przeprowadza wybory do zarządu samorządu,

 • powołuje sekcje samorządu,

 • przeprowadza wybory opiekuna samorządu szkolnego,

 • dba o przestrzeganie praw ucznia, rozpatruje skargi w tym zakresie i rozwiązuje konflikty.

 • organizuje/ współorganizuje uroczystości i imprezy okolicznościowe, takie jak: ślubowanie klas pierwszych, dni otwarte szkoły, Dzień Komisji Edukacji Narodowej, Święto Odzyskania Niepodległości, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, pożegnania klas trzecich, Andrzejki, Walentynki, Mikołajki, spotkanie opłatkowe, zabawa karnawałowa,

 • planuje i organizuje dyskoteki szkolne,

 • współorganizuje konkursy szkolne,

 • wydaje gazetkę szkolną.

 • pomaga w organizacji imprez sportowych takich jak: dzień sportu, dzień dziecka,

 • współorganizuje wewnątrzszkolne zawody sportowe,

 • organizuje pokazy szkolnych mistrzów sportu.

 • bierze udział w ogólnopolskich akcjach, takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

 • pomaga chorym i potrzebującym,

 • organizuje paczki dla rodzin będących w potrzebie,

 • organizuje samopomoc i inne akcje na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia,

 • pomaga w schroniskach dla bezdomnych zwierząt.


 

Autor: Małgorzata Celuch, nauczycielka, wicedyrektorka
wiper-pixel