Świąteczne bony i paczki to nie prezent od szkoły, a pomoc socjalna

Dodano: 21 stycznia 2014

Z okazji świąt Bożego Narodzenia, dyrektorzy mogą podarować pracownikom bony lub paczki, wykorzystując na ten cel środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Aby przyznać świadczenie z ZFŚS należy zebrać od pracowników oświadczenia o dochodach w celu przyznania paczek na święta.


Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS

Oświadczam, co następuje:

1. Dzieci pozostające na moim utrzymaniu to:

  1. ……………………., lat……………..,

  2. ……………………., lat……………..,

  3. ……………………., lat……………...

2. Wraz ze mną w jednym gospodarstwie domowym zamieszkuje …………………osób, czyli: …………………………………………………………………………………………*

3. Średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny z ostatnich 3 miesięcy wynosił…………………………………złotych brutto.

4. Inne informacje istotne z punktu widzenia oceny sytuacji socjalnej osoby składającej oświadczenie:

……………………………………...

(data i podpis wnioskodawcy)

*Wskazać pokrewieństwo z wymienionymi osobami

wiper-pixel