Urlop nauczyciela w dowolne dni wolne od zajęć

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 20 stycznia 2014

W 2014 r. nauczyciele sami będą decydować w jakim terminie będą wypoczywać. Będą jednak wybierać jedynie spośród dni wolnych od zajęć. Zmienią się również zasady korzystania z urlopów wypoczynkowego i wychowawczego.

W 2014 r. nauczyciele sami będą decydować w jakim terminie będą wypoczywać. Będą jednak wybierać jedynie spośród dni wolnych od zajęć. Zmienią się również zasady korzystania z urlopów wypoczynkowego i wychowawczego.



Od 1 stycznia 2014 roku urlop wypoczynkowy w szkołach feryjnych będzie udzielany już nie tylko w ferie, lecz we wszystkie dni wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - w rocznym wymiarze 47 dni.  Wymiar urlopu nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy będzie ustalany w wymiarze proporcjonalnym do obowiązkowego wymiaru zajęć. W dni wolne od zajęć, które nie są dniami urlopu, nauczyciel będzie wykonywał zadania związane z innymi zajęciami i czynnościami wynikającymi z zadań statutowych szkoły, przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym - zgodnie z poleceniem dyrektora szkoły.

 

Wymiar urlopu proporcjonalny do wymiaru zrealizowanych zajęć  

Nauczyciel szkoły, w której organizacji przewidziano ferie szkolne, podejmujący pracę po raz pierwszy, nabywa prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego w ostatnim dniu poprzedzającym przerwę świąteczną lub w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne. W tym przypadku roczny wymiar urlopu to 30 dni roboczych. W przypadku nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, nauczyciel będzie miał prawo do urlopu proporcjonalnego do okresu przepracowanego, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Resort edukacji zdecydował się uregulować sytuację nauczycieli, którzy w ramach jednego stosunku pracy realizują obowiązki nauczyciela zarówno placówki feryjnej, jak i nieferyjnej. W związku z odmiennym wymiarem urlopu, a także odmiennymi zasadami jego udzielania, dotychczas w praktyce taki nauczyciel nie miał jak wykorzystać w pełni swojego prawa do urlopu w obu placówkach. Od nowego roku, wymiar urlopu nauczyciela będzie określany proporcjonalnie do obowiązkowego wymiaru zajęć realizowanego w danej szkole oraz wymiaru urlopu odpowiedniego dla danej placówki.

 

Przykład

Nauczyciel pracujący na ½ etatu w szkole podstawowej i na ½ etatu w oddziale przedszkolnym, będzie miał prawo do urlopu w wymiarze (47 dni : 2 ) 24 dni w szkole feryjnej i (35:2) 18 dni w szkole nieferyjnej.


14 dni kalendarzowych nieprzerwanego wypoczynku  

Zarówno w szkołach feryjnych, jak i nieferyjnych, Karta Nauczyciela zagwarantuje nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć prawo do nieprzerwanego wypoczynku w wymiarze co najmniej:

 • 28 dni kalendarzowych w szkołach feryjnych;

 • 14 dni kalendarzowych w szkołach nieferyjnych oraz gdy nauczyciel w ramach stosunku pracy realizuje pensum w obu typach placówek.

 

Dyrektor szkoły feryjnej będzie mógł korzystać z urlopu wypoczynkowego nie tylko w dni wolne od zajęć, lecz w ciągu całego roku. Nieprzerwany okres wypoczynku dyrektora szkoły to 14 dni kalendarzowych.


Brak urlopu na żądanie również w placówkach nieferyjnych  

Do 31 grudnia roku poprzedzającego rok wykorzystywania urlopu nauczyciele muszą złożyć wnioski urlopowe do dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły do organu prowadzącego. Na tej podstawie tworzony będzie plan urlopów, który obejmuje cały, roczny wymiar urlopu nauczyciela.

 

Mimo postulatów samorządowców, nauczyciele szkół feryjnych nadal pozostaną bez prawa do urlopu na żądanie. Co więcej, prawo do urlopu na żądanie utracą nauczyciele placówek nieferyjnych. Resort edukacji tłumaczy to koniecznością zapewnienia prawidłowej organizacji pracy szkoły.

 

Brak jest przepisów przejściowych, które uregulowałyby termin planowania urlopu na 2014 rok.

 

Proporcjonalne obniżenie wymiaru urlopu o nieprzepracowany okres


W przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, nauczyciel będzie miał prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, zgodnie z Kodeksem pracy. Dodatkowo, nauczycielowi powracającemu po trwającym co najmniej miesiąc okresie:

 1. urlopu bezpłatnego,

 2. tymczasowego aresztowania,

 3. odbywania kary pozbawienia wolności,

 4. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

 5. urlopu dla poratowania zdrowia

wymiar urlopu obniża się proporcjonalnie o okres nieprzepracowany w danym roku kalendarzowym.

 

Inaczej niż w Kodeksie pracy, wymiar urlopu nie jest ustalany do okresu przepracowanego, a jest obniżany o okres nieprzepracowany.

 

W określonych sytuacjach przesunięcie terminu zaplanowanego urlopu  

Nauczyciel, który nie będzie mógł rozpocząć urlopu wypoczynkowego w terminie ustalonym w planie urlopów z powodu:

 1. czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

 2. odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

 3. powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,

 4. urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego

urlop ulegnie przesunięciu na termin późniejszy.

 

Dotyczy to także dyrektora, który na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego szkołę nie rozpoczął urlopu w ustalonym terminie z powodu wykonywania zadań zleconych przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji lub kapitalnych remontów.

 

Urlopu należy udzielić w roku, w którym nauczyciel nabył do niego prawo, nie później niż do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.

 

Nauczyciele, którzy do 1 stycznia 2014 r. nie wykorzystali przysługującego im urlopu uzupełniającego, urlop ten będzie udzielony się na dotychczasowych zasadach.

 

Min. 30 dni wcześniej wniosek nauczyciela o urlop wychowawczy


Dotychczas przepisy dotyczące urlopu wychowawczego nauczycieli były dostosowane do specyficznego sposobu korzystania z urlopu wypoczynkowego przez nauczycieli szkół feryjnych. Od nowego roku z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego nauczyciel występuje do dyrektora szkoły na co najmniej na 1 miesiąc przed wskazanym terminem rozpoczęcia tego urlopu.

 

Nauczyciel będzie mógł zrezygnować z udzielonego urlopu wychowawczego:

 1. w każdym czasie - za zgodą dyrektora szkoły;

 2. z dniem 1 lipca - po uprzednim zawiadomieniu dyrektora szkoły co najmniej na 3 miesiące przed zamierzonym terminem podjęcia pracy.

 

Bezpośrednio po urlopie wychowawczym dyrektor szkoły będzie musiał udzielić nauczycielowi urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo.

 

 

Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa pracy  
Źródło:
 • Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 19 września 2013 r.).

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel