W 2014 r. bez wyższych wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 19 stycznia 2014

Odpis na ZFŚŚ, świadczenie urlopowe oraz wynagrodzenie zasadnicze zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie.

 

Odpis na ZFŚŚ, świadczenie urlopowe oraz wynagrodzenie zasadnicze zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie.

 

W 2014 r. nauczyciele ponownie otrzymają świadczenie urlopowe w wysokości 1093,93 zł. Podstawa naliczenia odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników niepedagogicznych, a w konsekwencji wysokość świadczenia urlopowego nauczycieli została utrzymana na poziomie z 2011 roku.

 

Podstawą obliczenia odpisu na ZFŚS nauczycieli będzie kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2012 r. tj. 2.618,10 zł. W konsekwencji, odpis na ZFŚS nauczycieli w 2014 roku wyniesie 2.879,91 zł.


Możliwość planowania środkami na doskonalenie nauczycieli

 

W 2014 roku środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębniane będą w budżetach:

 1. organów prowadzących szkoły - w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków;

 2. wojewodów - w łącznej wysokości do 5.000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty ustalanych w oparciu o kwotę bazową obowiązującą 1 stycznia 2012 r.;

 3. ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - w łącznej wysokości do 5.000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty ustalonego w oparciu o kwotę bazową obowiązującą 1 stycznia 2012 r.

 

Powyższa zmiana ma umożliwić elastyczne planowanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że środki te nie były wykorzystywane, szczególnie w budżetach wojewodów oraz ministra edukacji.

 

Określono kwoty dofinansowania PEFRON


Od 1 stycznia 2014 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ma zostać uniezależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie bezpośrednio określać wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w kwocie:

 • 1.920 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

 • 960 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

 • 480 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności;

 

Powyższe kwoty dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą zwiększane o 640 zł w przypadku osób, w odniesieniu do których orzeczono:

 • chorobę psychiczną,

 • upośledzenie umysłowe,

 • całościowe zaburzania rozwojowe lub

 • epilepsję oraz niewidomych.

 

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej został przyjęty przez sejm.


 

Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego
Źródło:
 • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel