Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od 2015 roku

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 20 stycznia 2014

Nadawanie stopni awansu tylko przez dwa organy, zmieniony skład komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej oraz konieczność odbycia stażu od nowa przez nauczycieli korzystających z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze w latach 2013-2014 – takie zmiany czekają nauczycieli od 2015 r.

Nadawanie stopni awansu tylko przez dwa organy, zmieniony skład komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej oraz konieczność odbycia stażu od nowa przez nauczycieli korzystających z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze w latach 2013-2014 – takie zmiany czekają nauczycieli od 2015 r.


O 1 stycznia 2015 roku, stopnie awansu zawodowego będzie nadawać:

 1. dyrektor szkoły - stopień nauczyciela kontraktowego

 2. organ prowadzący szkołę - stopień nauczyciela mianowanego oraz stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wyjątkiem będą szkoły artystyczne, w których stopień nauczyciela dyplomowanego będzie nadawać minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Decyzję w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego będzie wydawał wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa. Organem wyższego stopnia będzie organ sprawujący nadzór pedagogiczny.


Kontynuacja stażu po max. 1, 5 rocznym urlopie

Założenia do projektu ustawy o zmianie Karty Nauczyciela nie przewidywały rozwiązania sytuacji nauczycieli, którzy chcąc skorzystać z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, musieli zrezygnować z dotychczas odbytego stażu. Obecne przepisy nie dają bowiem możliwości przedłużenia stażu w przypadku nieobecności w pracy trwającej dłużej niż rok. Mimo to, resort edukacji zdecydował się dodać do projektu przepis, umożliwiający kontynuację stażu po powrocie z trwającego ponad rok, lecz nie dłużej jednak niż 1,5 roku trwającego łącznie okresu:

 1. urlopu macierzyńskiego,

 2. urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

 3. dodatkowego urlopu macierzyńskiego,

 4. dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

 5. urlopu rodzicielskiego,

 6. urlopu ojcowskiego.

Zapamiętaj!

Komentarz eksperta:
Sama zmiana jest zdecydowanie słuszna. Trudno jednak zrozumieć intencję ustawodawcy, który postanawia wprowadzić ten przepis dopiero od 1 stycznia 2015 roku. W ten sposób osoby odbywające staż, które korzystają z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze w latach 2013-2014, będą musiały odbyć staż od nowa. Prawdopodobnie jednak jest to przeoczenie, które na etapie dalszych prac legislacyjnych zostanie zmienione i powyższa zmiana wejdzie w życie już 1 stycznia 2014 roku.

Tylko 1 ekspert w komisji na nauczyciela mianowanego  

Od 1 stycznia 2015 roku komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego będzie nadal powoływał organ prowadzący szkołę. W skład komisji wejdą:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;

 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. dyrektor szkoły;

 4. jeden ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (dotychczas byli to dwaj eksperci).


Tylko 2 ekspertów w komisji na nauczyciela dyplomowanego  

O 1 stycznia 2015 roku komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego będzie powoływał organ prowadzący szkołę. W skład komisji wejdą:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodniczący;

 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły;

 4. dwaj eksperci z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (dotychczas byli to trzej eksperci).

Zgodnie z szacunkami MEN, ograniczenie liczby ekspertów w komisjach na mianowanego oraz dyplomowanego, przyniosą oszczędności dla organów prowadzących rzędu 1,7 mln zł.

  Możliwość udziału obserwatorów w pracach komisji


W pracach wszystkich komisji nadających stopnie awansu zawodowego będą mogli brać również udział w charakterze obserwatora:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - o ile nie wchodzą w skład komisji;

 2. przedstawiciel rady rodziców.

Nowe zasady nadawania stopni awansu zawodowego nie będą miały zastosowania do nauczycieli, którzy złożą wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego przed 1 stycznia 2015 roku.


 

Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego
Źródło:
 • Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 19 września 2013 r.).

 

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel