Jak liczyć wynagrodzenie urlopowe za lipiec i sierpień

Autor: Patryk Kuzior

Dodano: 13 sierpnia 2019

Wynagrodzenie za urlop nie musi być dokładnie takie jak za przepracowany miesiąc. Średnią urlopową wypłacamy za każdy dzień urlopu. Sprawdź, jak liczyć wynagrodzenie urlopowe za wakacyjne miesiące.

Nauczyciele szkół feryjnych korzystają z urlopu wypoczynkowego przez cały okres ferii szkolnych tj. w dniach kalendarzowych. Z tego powodu średnią urlopową dzieli się przez 30 (a nie 21) i wypłaca za każdy dzień urlopu.

Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu. Warto już w tym miejscu wyjaśnić, że sformułowanie „wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował” nierzadko jest zupełnie opatrznie rozumiane. Otóż nie chodzi tu o dokładnie takie same wynagrodzenie w kwocie jak wynagrodzenie za pracę, bo gdyby taki był zamysł ustawodawcy, to niepotrzebne byłoby ustalanie zasad obliczania wynagrodzenia urlopowego, wystarczyłoby zapisać, że w czasie urlopu nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia. Tak jednak nie jest, a ustalenie zasad obliczania wynagrodzenia urlopowego prowadzi do tego, że wynagrodzenie urlopowe na ogół nie jest tej samej wysokości co wynagrodzenie za pracę.

Sformułowanie to należy rozumieć w ten sposób, że w okresie urlopu nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia urlopowego, które uwzględnia składniki wynagrodzenia, do których nauczyciel ma prawo w okresie pracy.

Według § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia się:

 • wynagrodzenie zasadnicze,

 • dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,

 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

 • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

 • odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,

 • wynagrodzenie za pracę w święto,

 • jednorazowy dodatek uzupełniający.

Z kolei zgodnie z § 1 ust. 2 w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nie uwzględnia się:

 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Z dalszych przepisów wynika natomiast, że:

 • składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu, przy czym w przypadku gdy okres wykonywania zadań lub zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego jest krótszy niż okres roku szkolnego, wysokość dodatku oblicza się, mnożąc otrzymywaną stawkę z tego tytułu przez liczbę miesięcy, w których nauczyciel wykonywał zadania lub zajęcia. Uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu;

 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela zatrudnionego w szkole feryjnej ustala się dzieląc miesięczne wynagrodzenie obliczone według zasad określonych w § 1-4 ww. rozporządzenia przez liczbę 30.

W lipcu i sierpniu jest po 31 dni, więc wynagrodzenie urlopowe należy obliczyć mnożąc stawkę dzienną wynagrodzenia, ustaloną wg powyższy zasad przez 31.

Autor:
Patryk Kuzior
wiper-pixel