Nauczyciel podlega ocenie w każdej placówce, która go zatrudnia

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 6 grudnia 2019

Sprawdź, czy nauczyciel zatrudniony w dwóch placówkach – w jednej w pełnym wymiarze zajęć a w drugiej na część etatu – może wystąpić z wnioskiem o dokonanie oceny pracy w dodatkowym miejscu zatrudnienia.

Sprawdź, czy nauczyciel zatrudniony w dwóch placówkach – w jednej w pełnym wymiarze zajęć a w drugiej na część etatu – może wystąpić z wnioskiem o dokonanie oceny pracy w dodatkowym miejscu zatrudnienia.

Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego  z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

  • nauczyciela;

  • organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli - kuratora oświaty;

  • organu prowadzącego szkołę;

  • rady szkoły;

  • rady rodziców

Przepisy dotyczące oceny pracy nauczyciela mają zastosowanie do każdego nauczyciela, niezależnie od wymiaru etatu. Oceny pracy można dokonać niezależnie zarówno w podstawowym jak i dodatkowym miejscu zatrudnienia.

Jeżeli nauczyciel zatrudniony na część etatu złoży wniosek o dokonanie oceny jego pracy, dyrektor ma obowiązek ocenić nauczyciela.

Autor:
Anna Trochimiuk

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel