Bez zgody rodziców nie można przekazać nauczycielom treści opinii poradni

Marzenna Czarnocka

Autor: Marzenna Czarnocka

Dodano: 23 stycznia 2014

Przekazanie nauczycielom treści opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej to przekazywanie poufnych danych na temat ucznia i wymaga uzyskania zgody jego rodziców. Bez niej można jedynie przekazać informacje niezbędne do dostosowania form i metod pracy do możliwości dziecka.

Przekazanie nauczycielom treści opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej to przekazywanie poufnych danych na temat ucznia i wymaga uzyskania zgody jego rodziców. Bez niej można jedynie przekazać informacje niezbędne do dostosowania form i metod pracy do możliwości dziecka.



Nauczyciele, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, mają obowiązek indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Metody pracy i wymagania dostosowywane są do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

Procedurę dostosowania realizacji programu rozpoczyna pedagog, który zapoznaje się z opinią poradni i analizuje zalecenia w niej zawarte. Następnie konsultuje on z rodzicami zalecenia poradni i przekazuje nauczycielom informacje niezbędne do dostosowania form i metod pracy do psychofizycznych możliwości dziecka. Nauczyciel formułuje wymagania edukacyjne np. na dwóch poziomach – dla ogółu uczniów klasy i dodatkowo wymagania specyficzne dla konkretnego ucznia lub grupy uczniów. Według tych wymagań nauczyciel uczy i ocenia osiągnięcia ucznia na bieżąco.

 

 

Autor: Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej
Marzenna Czarnocka

Autor: Marzenna Czarnocka

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca kursów dla nauczycieli i kadry zarządzającej placówek oświatowych.
wiper-pixel