Do CROD zostaną wpisani także nauczycieli ukarani przed 2015 r.

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 22 stycznia 2014


Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych obejmie również informacje o karach wymierzonych przed 1 stycznia 2015 r. Nauczyciele, którzy mimo orzeczonej kary dyscyplinarnej podjęli pracę w szkole przed dniem wejścia w życie zmian, nie stracą pracy.


Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych obejmie również informacje o karach wymierzonych przed 1 stycznia 2015 r. Nauczyciele, którzy mimo orzeczonej kary dyscyplinarnej podjęli pracę w szkole przed dniem wejścia w życie zmian, nie stracą pracy.

W centralnym rejestrze orzeczeń dyscyplinarnych przez okres 3 lat będą gromadzone

dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych karami dyscyplinarnymi:

 • wydalenia z zawodu nauczyciela oraz

 • zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczyciela.


Określony katalog informacji w rejestrze


W rejestrze znajdą się następujące informacje:

 1. dane identyfikujące nauczyciela;

 2. oznaczenie komisji dyscyplinarnej, która wydała prawomocne orzeczenie;

 3. datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia;

 4. datę i miejsce popełnienia czynu, którego orzeczenie dotyczy;

 5. rodzaj orzeczonej kary (tj. czy jest to kara wydalenia z zawodu czy zakazu przyjmowania do pracy w zawodzie w okresie 3 lat);

 6. datę doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu.


O dane z rejestru mogą wnioskować określone organy

O uzyskanie danych z rejestru orzeczeń dyscyplinarnych będą mogli wystąpić:

 1. osoba ubiegającą się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela (w zakresie danych jej dotyczących);

 2. komisje dyscyplinarne i rzecznicy dyscyplinarni w związku z prowadzonym postępowaniem;

 3. sądy w związku z prowadzonym postępowaniem;

 4. prokuratorzy, policja i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia - w związku z prowadzonym postepowaniem.

Szczegółowy tryb udzielania informacji oraz wzór wniosku zostaną określone w rozporządzeniu.


Zawiadomienie o ukaraniu podstawą wpisu do rejestru

Wbrew pierwotnym założeniom, wpis do rejestru ma następować na podstawie pisemnego zawiadomienia o prawomocnym ukaraniu nauczyciela karą dyscyplinarną, sporządzonego odpowiednio przez komisję dyscyplinarną, która wydała prawomocne orzeczenie w sprawie, nie zaś sam odpis prawomocnego orzeczenia. Zawiadomienie przesyła się niezwłocznie po uprawomocnieniu orzeczenia, w którym zawiera się datę doręczenia orzeczenia ukaranemu nauczycielowi.


Usunięcie danych z rejestru po zawiadomienia dyrektora  

Jeżeli sąd uchyli prawomocne orzeczenie odwoławczej komisji dyscyplinarnej, przewodniczący tej komisji niezwłocznie zawiadomi o tym ministra. Zawiadomienie to będzie podstawą do wykreślenia wpisu. Dane osobowe nauczyciela ukaranego karą dyscyplinarną zakazu przyjmowania go do pracy w zawodzie nauczyciela przez okres 3 lat, będą usuwane na podstawie pisemnego zawiadomienia sporządzonego przez dyrektora szkoły, w której nauczyciel był zatrudniony. Usunięte zostaną dniu uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego wymierzającego tę karę, niezwłocznie po zatarciu kary.

Brakuje w tym przepisie możliwości podjęcia czynności zmierzających do usunięcia wpisu o ukaraniu przez samego nauczyciela, jak również sankcji dla dyrektora, który uchybia obowiązkowi niezwłocznego sporządzenia zawiadomienia o zatarciu kary.


Ukarania przed 2014 r. nie stracą pracy  

Do rejestru zostaną także wpisane informacje o nauczycielach prawomocnie ukaranych karą dyscyplinarną:

 1. wydalenia z zawodu nauczycielskiego orzeczone w okresie od dnia 26 stycznia 1982 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

 2. zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczyciela, które uprawomocniły się w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Osoby ukarane w latach 1982 - 2014 karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego i zakazu przyjmowania do pracy w zawodzie, o ile mimo wszystko znalazły pracę w szkole, nie stracą jej.  Nie przewidziano procedur, które umożliwiłyby weryfikację czy zatrudnieni w dniu wejścia w życie nowych przepisów Karty Nauczyciela nauczyciele nie byli karani.

Zapamiętaj!

Aby potwierdzić niekaralność najsurowszymi karami dyscyplinarnymi nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole, będzie musiał przedstawić dyrektorowi szkoły informację z rejestru orzeczeń dyscyplinarnych. Do 31 grudnia 2014 r., w miejsce tej informacji, nauczyciel będzie składał tylko pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel