Koniec z oferowaniem dodatkowych korzyści przy wyborze podręczników

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 22 stycznia 2014

Nowe zasady rekrutacji i organizacji zajęć świetlicowych, , zakaz proponowania szkołom korzyści przy wyborze podręczników – to niektóre z założeń projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

 

Nowe zasady rekrutacji i organizacji zajęć świetlicowych, , zakaz proponowania szkołom korzyści przy wyborze podręczników – to niektóre z założeń projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

 


Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty proponuje nowe zasady przeprowadzania rekrutacji:

 1. do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Uczniowie mieszkający w obwodzie danej szkoły nadal będą przyjmowani z urzędu, bez postępowania rekrutacyjnego. Jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami może przyjąć uczniów mieszkających poza obwodem szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na zasadach opisanych w ustawie,

 1. do publicznych szkół ponadgimnazjalnych. Zachowane zostaną dotychczas obowiązujące rozwiązania:

  • warunkiem przyjęcia do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej (oprócz szkół policealnych) będzie wcześniejsze ukończenie gimnazjum,

  • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie – oprócz ukończenia gimnazjum wymagane będzie dodatkowo posiadanie zaświadczenia lekarskiego orzekającego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

Tak jak obecnie będą brane pod uwagę wyniki uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadczeniami). Zmianie ulegnie zakres przedmiotów, z których oceny będą brane obowiązkowo pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Będą to oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch wybranych przedmiotów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą przeprowadzone kolejne etapy na zasadach określonych w ustawie,

 1. do publicznych szkół: policealnych, sportowych i mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych, dla dorosłych, artystycznych oraz oddziałów międzynarodowych,

 2. do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

 3. na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych,

 4. na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez publiczne szkoły, placówki i ośrodki,

 5. na kształcenie ustawiczne realizowane w formach pozaszkolnych przez publiczne placówki i ośrodki.

W drodze rozporządzenia zostanie określony obowiązujący na terenie całego kraju, jednolity sposób przeliczania na punkty niektórych kryteriów m.in.: wyników egzaminu gimnazjalnego i wyników na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły.

Na poziomie ustawy zostanie określona procedura przeprowadzenia rekrutacji, w tym procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia kandydata oraz zasad ujawniania i przetwarzania danych osobowych uczestników procesu rekrutacji.


Wybór podręczników wyłącznie na postawie przesłanek dydaktycznych  

Wydawcy podręczników lub firmy dokonujące obrotu podręcznikami nie będą mogły:

 • oferować,

 • obiecywać ani

 • udzielać

szkołom i nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób:

 • pośredni lub

 • bezpośredni,

w zamian za dokonanie:

 • wyboru określonego podręcznika lub

 • dostarczenie dowodów, że doszło do jego nabycia.

 

Proponowany zapis ma na celu wyeliminowanie praktyk nakłaniania szkół i placówek do dokonywania wyboru podręczników szkolnych i innych pomocy dydaktycznych ze względu na dodatkowe korzyści. Nauczyciele powinni wybierać podręczniki kierując się wyłącznie przesłankami dydaktycznymi oraz potrzebami i możliwościami uczniów.


Możliwość zatrudniania dodatkowego wsparcia pedagogicznego  

W przedszkolu będzie możliwe zatrudnienie osób mających przygotowanie specjalistyczne do prowadzenia danych zajęć, lecz nieposiadających przygotowania pedagogicznego. Obecnie taka możliwość istnieje tylko w szkołach.

W szkole podstawowej można będzie zatrudnić osobę (która posiada co najmniej kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej) w celu wsparcia nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne lub prowadzących opiekę świetlicową.


Inne zmiany w systemie oświaty  

Doprecyzowane zostaną zasady funkcjonowania świetlicy w szkole. Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne będzie zobowiązana - na wniosek rodziców - zapewnić opiekę świetlicową tym uczniom, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców. Natomiast w przypadku uczniów, którzy ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagają zapewnienia opieki w szkole, szkoła podstawowa i specjalna zapewni zajęcia opieki świetlicowej.

W projekcie nowelizacji ustawy proponuje się aby obowiązkiem gminy był również zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dla opiekuna dziecka uczęszczającego do szkoły:

 • do czasu ukończenia przez dziecko siódmego roku życia,

 • w sytuacji, gdy droga dziecka z domu do szkoły przekroczy odległość 3 km.

Proponuje się wprowadzenie zakazu powierzania lub przekazywania wykonywania zadań oświatowych osobie prawnej utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub osobie prawnej, w której ta jednostka ma udziały. W przypadku powierzenia wykonywania zadań oświatowych związkowi międzygminnemu lub związkowi powiatów stosowane muszą być przepisy dotyczące prowadzenia szkół publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym ustawa Karta Nauczyciela.


Stopniowe wdrażanie zmian w zakresie rekrutacji  

Proponuje się stopniowe wprowadzanie rozwiązań dotyczących rekrutacji. Zasadnicza część przepisów w tym zakresie będzie miała zastosowanie do rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Zachowanie dłuższego okresu przejściowego pozwoli na dobre przygotowanie się na zmiany zarówno organom prowadzącym jak i uczniom, planującym swoją karierę edukacyjną.

Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli zostały przyjęte przez Radę Ministrów.

 

Źródło:
 • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.Autor: Opracowanie: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa pracy

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel