Na odebranie wychowawstwa w ciągu roku szkolnego wymagana jest zgoda rady pedagogicznej

Autor: Bożena Winczewska

Dodano: 23 stycznia 2014

Dyrektor szkoły może odebrać nauczycielowi wychowawstwo jeśli ma do tego podstawy. Przydział prac i zmiany w tym zakresie konsultuje z radą pedagogiczną. Kieruje się przy tym zapisami w statucie szkoły dotyczącymi odwoływania ze stanowiska wychowawcy.

Dyrektor szkoły może odebrać nauczycielowi wychowawstwo jeśli ma do tego podstawy. Przydział prac i zmiany w tym zakresie konsultuje z radą pedagogiczną. Kieruje się przy tym zapisami w statucie szkoły dotyczącymi odwoływania ze stanowiska wychowawcy.

  


Dyrektor przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego i przedstawia swoje propozycje radzie pedagogicznej do zaopiniowania.


Przykład

Rodzice złożyli wniosek o odwołanie wychowawcy z powodu jego agresji słownej w stosunku do uczniów. Dyrektor szkoły zanim podejmie decyzję o odebraniu nauczycielowi wychowawstwa powinien:

 1. sprawdzić w statucie szkoły, czy i jak uregulowane zostały sprawy związane z odbieraniem wychowawstwa,

 2. zbadać problem agresji słownej nauczyciela wobec uczniów.

Jako przełożony służbowy wszystkich pracowników szkoły i przewodniczący rady pedagogicznej odpowiada m.in. za:

 • dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,

 • zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.


Wychowawca dba o relacje z uczniami i rodzicami  

Każdy nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

Wychowawcy klas ponadto odgrywają znaczącą rolę w realizowaniu zadań wychowawczych szkoły, w związku z czym powinni:

 • troszczyć się o dobro klasy,

 • tworzyć w klasie dobrą atmosferę wychowawczą opartą na wzajemnym szacunku, sympatii, zaufaniu, zrozumieniu, szczerości,

 • utrzymywać właściwy kontakt ze wszystkimi uczniami i ich rodzicami.


Zapamiętaj!

Obowiązki ściśle określone w statucie
Statut szkoły powinien dokładnie określić obowiązki nauczycieli wychowawców. Odebranie wychowawstwa nauczycielowi uzasadniałyby zaniedbania w wywiązywaniu się z tych obowiązków.


Dyrektor musi nadzorować pracę wychowawców  

Problem ubliżania uczniom przez nauczyciela nie musi zakończyć się zmianą wychowawcy klasy. Szkoła nie może pozostać bierna, gdy dojdzie do jakiejkolwiek formy przemocy nauczyciela w stosunku do ucznia. Dyrektor odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów powinien sprawę dokładnie zbadać, sprawdzić, czy zarzuty o stosowaniu przemocy przez nauczyciela są prawdziwe, podjąć działania eliminujące takie zachowanie.

Jeśli skargi rodziców się potwierdzą należy przeprowadzić rozmowę z nauczycielem i zobowiązać go do natychmiastowego zaprzestania nagannego zachowania, przypominając jednocześnie o konsekwencjach niewłaściwego wykonywania podstawowych obowiązków nauczyciela.


Zapamiętaj!

Zasady kontroli wychowawcy w statucie szkoły

Wychowawca klasy zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły. Wykonywania przez niego obowiązków podlega kontroli dyrektora szkoły. Zakres i sposób jej sprawowania nie został szczegółowo określony w przepisach prawa. Takie zapisy powinny znaleźć się w przepisach wewnątrzszkolnych, np. statucie szkoły.


W profilaktyce agresji współdziałanie wszystkich organów szkoły  

Brak odporności na stres i nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dotyczy wielu nauczycieli. Często nie potrafią oni zastosować odpowiedniej strategii w rozmowie z uczniem i rozwiązywać konfliktów bez wykorzystana swojej pozycji. Już jeden przypadek powinien być powodem do zaplanowania działań profilaktycznych we współdziałaniu ze wszystkimi organami szkoły.

 

Należy zadbać o to, aby dokumenty szkoły związane z jej funkcjonowaniem - statut, programy, regulaminy - opisywały w sposób spójny i jasny, tak dla nauczycieli jak i dla uczniów:

 • system norm i zasad obowiązujący w szkole oraz

 • konsekwencje za postępowanie niezgodnie z tymi normami i wbrew ty zasadom.


Długotrwała nieobecność może skończyć się odwołaniem  

Wskazanie, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego w praktyce może okazać się niemożliwe do zrealizowania, np. jeśli nauczyciel wychowawca klasy będzie długotrwale nieobecny w pracy i zaprzestaje w związku z tym realizacji swojej funkcji. Przepisy prawa oświatowego nie przewidują rozwiązania takiej sytuacji. W związku z tym kwestie te powinien rozstrzygać statut szkoły. Uzasadniony wydaje się pogląd, że w przypadku długotrwałego zaprzestania realizowania powierzonej funkcji wychowawcy klasy dyrektor powinien:

 1. odwołać tego nauczyciela z funkcji,

 2. powierzyć ją innemu nauczycielowi.


 

Autor: Bożena Winczewska, kuratorium oświaty

Autor: Bożena Winczewska

wieloletni wizytator kuratorium, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel