Od 1 stycznia 2014 r. prawo do świadczenia kompensacyjnego zyskają również nauczyciele w zakładach kształcenia nauczycieli

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 22 stycznia 2014

Do tej pory nauczyciele zatrudnieni w zakładach kształcenia nauczycieli nie mieli prawa do świadczenia kompensacyjnego. Od 1 stycznia 2014 roku ma się to zmienić. Autorzy przepisów zmieniających uznali, że dotychczasowe zapisy dyskryminują tę grupę nauczycieli.

Do tej pory nauczyciele zatrudnieni w zakładach kształcenia nauczycieli nie mieli prawa do świadczenia kompensacyjnego. Od 1 stycznia 2014 roku ma się to zmienić. Autorzy przepisów zmieniających uznali, że dotychczasowe zapisy dyskryminują tę grupę nauczycieli.


W świetle ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych prawo do świadczenia przysługuje nauczycielom zatrudnionym w:

  • publicznych i niepublicznych przedszkolach,

  • szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

  • publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego,

  • placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 UoSO:

  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

  • młodzieżowe ośrodki socjoterapii,

  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także

  • ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a ponadto

  • placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Na mocy obowiązujących przepisów, prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie przysługuje nauczycielom zatrudnionym w zakładach kształcenia nauczycieli. Chyba, że spełniają oni przesłanki określone w art. 4 ust. 1 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, w związku z zatrudnieniem w jednej z wymienionych placówek.

Zdaniem autorów projektu ustawy zmieniającej, pominięcie w katalogu osób uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nauczycieli zatrudnionych w zakładach kształcenia nauczycieli, może być uznane za dyskryminację tej grupy nauczycieli względem nauczycieli wykonujących analogiczną pracę, a zatrudnionych w innych placówkach oświatowych.

Zapamiętaj!

Zgodnie z projektem od 1 stycznia 2014 r. ustawą o świadczeniach kompensacyjnych zostaną objęci także nauczyciele zatrudnieni w zakładach kształcenia nauczycieli tj. kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych.


Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel