Nauczyciel opiekun może zostać zobowiązany do nocnego dyżurowania podczas wycieczki

Autor: Bożena Winczewska

Dodano: 23 stycznia 2014Dyrektor szkoły wspólnie z kierownikiem wycieczki powinni ustalić liczbę opiekunów i określić ich zadania w zakresie zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

Opiekunem wycieczki może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna osoba pełnoletnia. Do jego obowiązków należy:

  • sprawowanie opieki nad uczniami,

  • współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,

  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

  • nadzorowanie zadań przydzielonych uczniom,

  • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

Określając zadnia opiekunów kierownik powinien wziąć pod uwagę to, że ponoszą oni pełną odpowiedzialność za powierzonych ich opiece uczniów - od momentu rozpoczęcia wyjazdu aż do jego zakończenia, gdy opiekę nad uczniami przejmują rodzice.

Zapewnienie warunków do realizacji regulaminu i sprawowanie nadzoru w tym zakresie należy do kierownika. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów powinni sprawować opiekunowie. Może się okazać, że nie wszyscy uczestnicy przestrzegają tych zasad i pojawią się problemy, które wymagają sprawowania ciągłego nadzoru nad dziećmi oraz pełnienia dyżurów przez nauczycieli w czasie ciszy nocnej. Wówczas decyzję o wydłużeniu czasu pracy nauczyciela (opiekuna) powinien zaakceptować dyrektor szkoły. To przede wszystkim on odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, także wtedy, gdy zajęcia z uczniami odbywają się poza terenem szkoły.


Autor: Bożena Winczewska, kuratorium oświaty

Autor: Bożena Winczewska

wieloletni wizytator kuratorium, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel