Nauczycielka na urlopie rodzicielskim otrzyma pełną nagrodę jubileuszową

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 24 stycznia 2014

Nauczycielce, która nabyła prawo do nagrody jubileuszowej w trakcie urlopu rodzicielskiego, podczas którego otrzymuje 60% wynagrodzenia, nagroda przysługuje w pełnej wysokości. Należy obliczyć ją według zasad obowiązujących przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Nauczycielce, która nabyła prawo do nagrody jubileuszowej w trakcie urlopu rodzicielskiego, podczas którego otrzymuje 60% wynagrodzenia, nagroda przysługuje w pełnej wysokości. Należy obliczyć ją według zasad obowiązujących przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

 


Za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

 1. 75 % wynagrodzenia miesięcznego - za 20 lat pracy;

 2. 100 % wynagrodzenia miesięcznego - za 25 lat pracy;

 3. 150 % wynagrodzenia miesięcznego - za 30 lat pracy;

 4. 200 % wynagrodzenia miesięcznego - za 35 lat pracy;

 5. 250 % wynagrodzenia miesięcznego - za 40 lat pracy.

(II) Przy obliczaniu nagrody urlop rodzicielski jak wypoczynkowy

Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Jako nieperiodyczny składnik wynagrodzenia, nagroda wypłacana jest w ostatnim dniu miesiąca. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu:

 • nabycia prawa do nagrody,

 • wypłaty - jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze.

 

Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.


Wysokość zasiłku nie wpływa na wysokość nagrody  

Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku. Nie dotyczy to sytuacji, gdy pracownica w ciągu 14 dni od dnia porodu złoży wniosek o udzielenie urlopu dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Wówczas zasiłek wynosi 80% podstawy wymiaru. To, w jakiej wysokości nauczycielka otrzymuje zasiłek macierzyński, nie wpływa na wysokość nagrody jubileuszowej. Wysokość nagrody określają art. 47 Karty Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.


8 składników wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy  

W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia się:

 1. wynagrodzenie zasadnicze,

 2. dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,

 3. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

 4. dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

 5. odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,

 6. wynagrodzenie za pracę w święto,

 7. dodatek za uciążliwość pracy,

 8. jednorazowy dodatek uzupełniający.

Nie uwzględnia się w nim wynagrodzenia za czas:

 1. gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

 2. czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

 3. czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.


Zasady obliczania wysokości nagrody jubileuszowej

KROK 1

Sumujemy wynagrodzenie, które uwzględnia się w podstawie obliczenia nagrody, pamiętając przy tym, że:

 1. wynagrodzenie zasadnicze, dodatki: motywacyjny, za wysługę lat, za warunki pracy i za uciążliwości pracy uwzględniamy w wysokości przysługującej w miesiącu wypłaty nagrody;

 2. dodatek funkcyjny wliczamy albo:

 • w wysokości przysługującej w miesiącu wypłaty nagrody (gdy zadania uprawniające do dodatku były wykonywane przez cały rok szkolny) albo

 • uśredniamy poprzez zsumowanie otrzymanego dodatku za cały okres pełnienia danej funkcji, a następnie uzyskany wynik dzielimy przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc wypłaty nagrody;

 1. dodatek uzupełniający wliczamy w wysokości 1/12 dodatku wypłaconego za poprzedni rok;

 2. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw uśredniamy z okresu roku szkolnego poprzedzającego miesiąc wypłaty nagrody;

 3. wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy ora za pracę w święto, sumujemy i dzielimy przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc wypłaty nagrody.

KROK 2

Otrzymany wynik mnożymy przez:

 • 75% (po 20 latach pracy),

 • 100% (po 25 latach pracy),

 • 150% (po 30 latach pracy),

 • 200% (po 35 latach pracy),

 • 250% (po 40 latach pracy).


Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel