Trwają prace nad ostatecznym kształtem ustawy Karta Nauczyciela

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 23 stycznia 2014

Większość zmian w Karcie Nauczyciela miała wejść w życie już 1 stycznia 2014 r. Jednakże projekt nadal jest na etapie konsultacji społecznych i międzyresortowych. Zrezygnowano również z nowych opcji przekazywania szkół. Przedłużono także okres funkcjonowania starego SIO. Jednak nowy rok przyniesie dyrektorom również zmiany i nowe obowiązki.

Większość zmian w Karcie Nauczyciela miała wejść w życie już 1 stycznia 2014 r. Jednakże projekt nadal jest na etapie konsultacji społecznych i międzyresortowych. Zrezygnowano również z nowych opcji przekazywania szkół. Przedłużono także okres funkcjonowania starego SIO. Jednak nowy rok przyniesie dyrektorom również zmiany i nowe obowiązki.

 

Dotychczasowy System Informacji Oświatowej (SIO) aż do 2017 roku, obniżenie ulg za przejazdy dla nauczycieli, objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym szerszej grupy osób fizycznych prowadzących szkoły to tylko część zmian w prawie oświatowym obowiązujących od nowego roku. 

 

Od 2014 roku szkoły miały pracować już tylko w nowym SIO. Niestety, duża ilość błędów oraz procedura utrudniająca ich weryfikację i poprawę, uniemożliwiły wprowadzenie wszystkich danych do 31 grudnia 2013 r. W konsekwencji, dane zebrane w nowym SIO nie pozwoliłyby na prawidłowe obliczenie subwencji oświatowej. Resort edukacji zdecydował się wydłużyć o 3 lata okres funkcjonowania starego systemu. Nowe SIO będzie funkcjonować samodzielnie dopiero od 1 marca 2014 roku.


Nauczyciele zapłacą więcej za bilety  

Za przejazd pociągiem i autobusem nauczyciele zapłacą o 4% więcej niż w latach ubiegłych. Wynika to z obniżenia zniżki dla nauczycieli na przejazdy z 37% do 33%. W zamian za to, prawo do ulgowych przejazdów zyskają nauczyciele publicznych i niepublicznych przedszkoli.


Legitymacje służbowe dla nauczycieli przedszkoli  

Od nowego roku nie będzie planowanej rewolucji w Karcie Nauczyciela. W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad ostatecznym brzmieniem nowych przepisów. 1 stycznia 2014 r. Karta zmieni się tylko poprzez dodanie nauczycielom przedszkoli uprawnienia do złożenia wniosku o wydanie legitymacji służbowej. Legitymacja ta będzie dokumentowała prawo do ulgowych przejazdów komunikacją zbiorową.


Zmiany w ustawie o systemie oświaty  

W 2013 roku ustawa o systemie oświaty była wielokrotnie przedmiotem sejmowych debat. 1 stycznia 2014 roku weszło w życie tylko niewielka część uchwalonych przepisów. O nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola będzie miał obowiązek zawiadomić pisemnie rodziców dziecka do dnia 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na których została przeprowadzona rekrutacja. Zmienią się także przepisy o dotacjach, w szczególności poprzez wcześniejszy termin wypłaty części za grudzień tj. do 15 grudnia (a nie jak dotychczas do 31 grudnia) oraz sprecyzowanie na co można przeznaczyć środki z dotacji.

18 stycznia 2014 r. straciły moc przepisy regulujące zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli. Nowe przepisy są już uchwalone i wejdą w życie po 14 dniach od dnia ich opublikowania w Dzienniku Ustaw.


Szerszy zakres zabezpieczeń emerytalnych i rentowych

 

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązkowych ubezpieczeniom społecznym podlega także osoba fizyczna, która prowadzi publiczną szkołę, placówkę lub ich zespół, a także publiczne lub niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych rozszerza definicję osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą o te osoby. Zmiana ma im zagwarantować zabezpieczenie emerytalne i rentowe.


 

Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel