Dodatkowe wynagrodzenie za udział w ustnej części egzaminu

Agnieszka Rumik-Smolarz

Autor: Agnieszka Rumik-Smolarz

Dodano: 26 czerwca 2014

Organizacja pracy nauczycieli podczas egzaminów i sprawdzianów zawsze budzi wątpliwości dyrektorów. Często zastanawiają się czy za pracę w komisjach egzaminacyjnych nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe, jeżeli jego czas pracy przekracza obowiązkowe pensum. Sposób rozliczania zależy od tego czy egzamin jest ustny czy pisemny.

Organizacja pracy nauczycieli podczas egzaminów i sprawdzianów zawsze budzi wątpliwości dyrektorów. Często zastanawiają się czy za pracę w komisjach egzaminacyjnych nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe, jeżeli jego czas pracy przekracza obowiązkowe pensum. Sposób rozliczania zależy od tego czy egzamin jest ustny czy pisemny.

Za pracę przy przeprowadzaniu pisemnej części egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nauczycielom nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Może zdarzyć się, że czas pracy nauczyciela związany z przeprowadzaniem ustnej części egzaminu maturalnego przekroczy obowiązujący danego nauczyciela wymiar pensum. Wówczas nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Określone zajęcia w ramach 40 – godzinnego tygodnia

Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy. W ramach tego czasu pracy nauczyciel i pobieranego wynagrodzenia nauczyciel jest zobowiązany realizować:

  1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;

  2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:

  • nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest zobowiązany prowadzić zajęcia: opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły (z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu),

  • nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest zobowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły (z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu);

  1. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Godziny ponadwymiarowe gdy czas praca przekroczy pensum

W ramach pensum i pobieranego wynagrodzenia nauczyciel jest zobowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. Oznacza to, że jeżeli czas pracy nauczyciela związany z przeprowadzaniem ustnej części egzaminu maturalnego przekroczy obowiązujący danego nauczyciela wymiar pensum to nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na zasadach określonych w art. 35 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.

Pisemna matura, sprawdziany, egzaminy bez dodatkowego wynagrodzenia

W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły i pobieranego wynagrodzenia nauczyciel jest zobowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio:

  • sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
  • egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
  • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w zasadniczej szkole zawodowej, czteroletnim technikum, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, szkołach policealnych);
  • egzaminu maturalnego (w trzyletnim liceum ogólnokształcących, trzyletnim liceum profilowanym, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcących po zasadniczej szkole zawodowej, czteroletnim technikum,  trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - z wyjątkiem części ustnej.

Za pracę przy wymienionych sprawdzianach i egzaminach nauczyciel nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia.


Autor: Agnieszka Rumik, radca prawny
wiper-pixel