Dyrektor dla rady rodziców jest głosem doradczym

Autor: Wanda Pakulniewicz

Dodano: 26 czerwca 2014

W każdej szkole publicznej musi być rada rodziców. Organ ten musi czuć się odpowiedzialny za przydzielone mu zadania, znać swoje prawa i obowiązki, a także obowiązujące przepisy.

W każdej szkole publicznej musi być rada rodziców. Organ ten musi czuć się odpowiedzialny za przydzielone mu zadania, znać swoje prawa i obowiązki, a także obowiązujące przepisy.

  

Aby właściwie rozdzielić obowiązki między siebie, radę rodziców i inne ograny szkoły, dyrektor powinien postępować według poniższych kroków.

KROK 1

Dyrektor starannie wybiera zadanie, które chce i może przekazać radzie (zadanie musi być konkretne) np. organizacja w szkole atrakcyjnego konkursu międzyoddziałowego, który zyska zainteresowanie i uznanie uczniów.

KROK 2

Dyrektor z przewodniczącym rady rodziców umawia spotkanie z radą. Wyjaśnia przy tym wstępny cel spotkania. Wspólnie ustalają termin spotkania odpowiadający obydwu stronom.

KROK 3

Podczas spotkania z radą rodziców dyrektor:

 • przedstawia szczegółowo cel spotkania,

 • uzasadnia swój pomysł (potrzeba zaktywizowania uczniów, stworzenia im warunków do utożsamiania się ze szkołą, zintegrowanie klas),

 • pokazuje rodzicom korzyści z pomysłu dla ich dzieci,

 • prosi radę o przejęcie organizacji tego zadania, deklarując przy tym swoją pomoc. Zadanie dyrektor przekazuje radzie do wykonania w całości,

 • zapewnia radzie pełną autonomię w wykonywaniu zadania. Dyrektor nie ingeruje w sposób wykonania zadania przez radę, ale deklaruje pomoc na żądanie,

 • proponuje radzie konsultację decyzji z radami oddziałowymi, umawia się z radą na kolejne spotkanie w poszerzonym składzie (z chętnymi osobami z rad oddziałowych),

 • ustala, że kolejne spotkanie poprowadzi przewodniczący rady.

KROK 4

Na kolejnym spotkaniu z radą rodziców, dyrektor:

 • dziękuję za pozytywną decyzję rady, jeśli ta podejmie się tego zadania,

 • przekazuje przewodniczenie spotkaniu przewodniczącemu rady,

 • przyjmuję postawę obserwatora (ewentualnie dyskretnego doradcy), zapytany o zdanie na określony temat wyraża je bez narzucania własnych rozwiązań,

 • zapoznaje radę z zasobami i możliwościami szkoły wspomagającymi realizację zadania (finansowymi, kadrowymi, lokalowymi, technicznymi, innymi) - pozostawia radzie swobodę w określaniu sposobów zwiększenia tych zasobów,

 • dowiaduje się czy rodzice - liderzy tego zadania posiadają odpowiednią wiedzę niezbędną do wykonania zadania (jeśli nie, deklaruje swoją pomoc),

 • tworzy warunki do konsultacji, dyskusji nad wykonaniem zadania, planowania (ustala terminy spotkań, udostępnia potrzebne pomieszczenie, zapewnia dostęp do: przepisów prawa, telefonu, faxu, komputera, materiałów biurowych).

Przykład

Trafny dobór przez dyrektora zadania do możliwości rady sprawił, że decyzje podejmowane przez rodziców oraz ich pomysły okazały się bardziej twórcze i ciekawsze niż pozostałych te proponowane przez dyrektora. Rodzice zaproponowali:

 • organizację konkursu międzyoddziałowego w każdym roku, by kolejne edycje wpisywały się trwale do tradycji szkoły (zawsze inny temat konkursu),

 • włączenie do organizacji konkursu samorządu uczniowskiego, wychowawców klas i chętnych nauczycieli, pozostałych rodziców,

 • pozyskanie partnerów zewnętrznych,

 • wykorzystanie konkursu do promocji szkoły w środowisku,

 • ufundowanie atrakcyjnych nagród dla zwycięskiego oddziału oraz nagrody „pocieszenia” dla każdego oddziału biorącego udział w konkursie - z funduszy rady rodziców.


KROK 5

Podczas realizacji zadania przez radę, dyrektor:

 • obserwuje, czy działania rady są zgodne z prawem, pamiętając przy tym by wystrzegać się roli kontrolera oceniającego sposób realizacji zadania (dyskretnie czuwa nad całością),

 • obserwuje uzyskane rezultaty,

 • eksponuje sukcesy rady w realizacji powierzonego jej zadania, podkreśla osiągnięcia rady, dziękuje na bieżąco za każdy zrealizowany etap zadania,

 • pilnuje, by uczniowie mieli poczucie satysfakcji z udziału w konkursie i dumy ze swoich rodziców. Dyrektor podkreśla jak bardzo zależy mu na tym, żeby uczniowie i rodzice mieli poczucie więzi ze szkołą.

KROK 6

Po wykonanym zadaniu dyrektor szkoły spotka się oficjalnie z radą rodziców, samorządem uczniowskim i radą pedagogiczną, partnerami zewnętrznymi. Podczas zorganizowanej przez dyrektora uroczystości:

 • dziękuje za ogrom wykonanej pracy,

 • wyraża uznanie dla profesjonalizmu i zaangażowania,

 • podsumowuje realizację zadania,

 • umawia się na kolejne wspólne działanie (kontynuację tego zadania lub nowe zadanie).

KROK 7

Dyrektor podsumowuje swoją współpracę z radą pedagogiczną:

 • określa swoje mocne strony w kreowaniu zespołowego działania,

 • analizuje co może zmienić w swoich kompetencjach, by łatwiej osiągać te same efekty i zwiększać je.

 

Autor: Wanda Pakulniewicz, kuratorium oświaty
wiper-pixel