Kontrole zewnętrzne nie mogą zakłócać pracy szkoły

Autor: Wanda Pakulniewicz

Dodano: 26 czerwca 2014

 
Zdarza się, że szkoła zostaje poddana kontrolom różnych instytucji w tym samym czasie. Jeśli jedna z nich inicjowana jest przez organ prowadzący, dyrektor powinien zgłosić problem nakładających się kontroli i wnioskować o koordynacje terminów kontroli planowych.

 
Zdarza się, że szkoła zostaje poddana kontrolom różnych instytucji w tym samym czasie. Jeśli jedna z nich inicjowana jest przez organ prowadzący, dyrektor powinien zgłosić problem nakładających się kontroli i wnioskować o koordynacje terminów kontroli planowych.

Przepisy nie określają ile kontroli jednocześnie może odbywać się w szkole. Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego mówi jedynie, że ewaluacja i kontrola nie mogą zakłócać pracy szkoły oraz wskazuje maksymalny czas trwania ewaluacji i kontroli.

Kuratorium powiadamia szkołę o terminach kontroli

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zamiarze przeprowadzenia planowanej:

  • ewaluacji zewnętrznej i jej zakresie — w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem ewaluacji;

  • kontroli i jej tematyce — w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli.

Powyższe regulacje nie chronią jednak dyrektora przed równoległą kontrolą innego urzędu, w tym organu prowadzącego. W przypadku nakładających się kontroli, organ prowadzący może pomóc szkole je skoordynować, jeśli jedną z nich jest kontrola tego właśnie organu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy kontrola organu prowadzącego ma związek z dokonywaniem oceny pracy dyrektora, lub jest skutkiem powzięcia informacji o nieprawidłowościach w pracy dyrektora, np. w zakresie spraw finansowych.

Połączenie kontroli przepisów prawa pracy i ochrony danych

Dzięki porozumieniu zawartemu między Generalną Inspekcją Ochrony Danych Osobowych a Państwową Inspekcją Pracy, to jak pracodawcy przestrzegają zapisów Kodeksu Pracy i przepisów z zakresu ochrony danych osobowych będzie sprawdzane podczas jednej wizyty (jedna kontrola zamiast dwóch).

W myśl ustawy o swobodzie gospodarczej nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. W sytuacji, gdy toczy się kontrola innego organu u danego przedsiębiorcy, kolejny organ kontrolujący zobowiązany jest do odstąpienia od podjęcia czynności kontrolnych oraz ma obowiązek ustalenia z przedsiębiorcą innego terminu jej przeprowadzenia. Wyjątek stanowi kontrola weterynaryjna, która zawsze może zostać przeprowadzona.


Autor: Wanda Pakulniewicz, kuratorium oświaty
wiper-pixel