Po zimie należy sprawdzić czy urządzenia na terenie szkoły są sprawne i bezpieczne

Dodano: 26 czerwca 2014

Dyrektor szkoły odpowiada za właściwy stan bhp w szkole i wokół niej. Aby uczniowie i pracownicy byli bezpieczni na terenie szkoły dyrektor dokonuje przeglądów bhp także gdy zmieniają się warunki atmosferyczne np. po zakończeniu zimy. Uczniowie zaczną spędzać przerwy na świeżym powietrzu i szkoła musi być na to przygotowana.

Dyrektor szkoły odpowiada za właściwy stan bhp w szkole i wokół niej. Aby uczniowie i pracownicy byli bezpieczni na terenie szkoły dyrektor dokonuje przeglądów bhp także gdy zmieniają się warunki atmosferyczne np. po zakończeniu zimy. Uczniowie zaczną spędzać przerwy na świeżym powietrzu i szkoła musi być na to przygotowana.

Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w niej. W związku z tym dba m.in. o właściwe uprzątniecie terenu szkoły po zimie i przygotowanie go do sezonu wiosenno – letniego. Jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne uczniom należy umożliwić spędzanie przerw na świeżym powietrzu.

Teren szkoły powinien być właściwie ogrodzony i oznakowany

Sprzątając teren szkoły po zimie należy:

 1. usunąć krzaki lub konary drzew porastające teren szkoły jeśli ograniczają widoczność znaków bezpieczeństwa. Teren szkoły powinien być właściwie oznakowany. Znaki takie jak „Uwaga dzieci” lub znaki drogowe np. ograniczenia prędkości mają zapewnić bezpieczeństwo uczniom. Gałęzie, które je zasłaniają muszą zostać usunięte bądź przystrzyżone na tyle, na ile jest to konieczne,

 2. pozbyć się popsutych urządzeń, których nie da się naprawić, znajdujące się na terenie szkoły, w tym na placach gier i zabaw. Urządzenia techniczne niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być oznaczone i zabezpieczone przed ich uruchomieniem do czasu ich naprawienia bądź usunięcia. Wszystkie urządzenia na terenie szkoły muszą być w dobrym stanie technicznym i być odpowiednio konserwowane.

Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego na boisku szkolnym sprawdza się przed każdymi zajęciami.

 1. usunąć śnieg z piachem i liśćmi nagromadzony po okresie jesienno – zimowym, zwłaszcza jeśli powodują nierówność nawierzchni dróg i przejść na terenie szkoły. Teren szkolny musi mieć równą nawierzchnię dróg, przejść, boisk,

 2. sprzątnąć i usunąć wszystko to, co uniemożliwia sprawny przepływ wody deszczowej. Instalacje do odprowadzania ścieków i wody deszczowej muszą być sprawne,

 3. wyrzucić wyposażenie lub elementy wyposażenia szkoły, które nie posiadają odpowiednich atestów lub certyfikatów. Wyposażenie nabywane przez szkoły i placówki powinno mieć odpowiednie atesty lub certyfikaty,

 4. wymienić na nowe środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze nieprzydatne do użycia (uszkodzone, porwane). Dyrektor wyposaża pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze w sytuacjach, w których własna odzież tych osób może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a także ze względu na bezpieczeństwo wykonywania tych prac lub czynności.

Przegląd bhp terenu szkoły po zimie

Po zimie należy sprawdzić:

 1. stan zewnętrzny budynków, a więc stan:

 • elewacji budynku,

 • stolarki drzwiowej i okiennej,

 • pokrycia dachowego i kominów,

 • gzymsów, balkonów, rynien,

 • innych elementów budynków.

Wymienione elementy nie mogą mieć ubytków i pęknięć i stwarza

zagrożenia oberwania się. Natychmiast należy usunąć wszystko to co okaże się uszkodzone,

 1. czy ogrodzenie szkoły jest nieuszkodzone,

 2. czy obiekty sportowe oraz drogi dojazdowe są posprzątane. Na terenie szkoły powinna być wyznaczona część rekreacyjna dla uczniów, część gospodarcza, obiekty sportowe oraz drogi dojazdowe. Należy utrzymywać je w czystości. Po zimie wszystko musi zostać posprzątane,

 1. czy bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe,

 2. czy wejście do budynku szkolnego jest łatwe do zlokalizowania. Jeśli jest wiele wejść, wejście główne powinno być oznakowane. Miejsca niebezpieczne i pomieszczenia, do których zabrania się wstępu osobom niezatrudnionym i uczniom, powinny być oznakowane i zabezpieczone. Tam gdzie tablice są mało czytelne, należy wymienić je na nowe. Drogi ewakuacyjne na terenie szkoły oznacza się w sposób wyraźny i trwały,

 1. czy na boisku szkolnym wywieszony jest regulamin bezpiecznego korzystania z boiska szkolnego, określający zasady pracy nauczyciela WF i zachowania się uczniów,

 2. czy otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły są zakryte odpowiednimi pokrywam lub trwale zabezpieczone w inny sposób,

 3. czy szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły zostały zabezpieczone w sposób uniemożliwiający uczniom bezpośrednio na jezdnię,

 4. czy urządzenia techniczne i maszyny na terenie szkoły mają instrukcje bezpieczeństwa,

 5. czy maszyny, urządzenia i narzędzia posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności a maszyny i urządzenia podlegające dozorowi technicznemu posiadają świadectwa dopuszczenia do ruchu,

 6. czy stan pokrycia dachowego szkoły jest odpowiedni i nie ma przecieków,

 7. czy w piwnicach nie ma zacieków i plam na murach, które mogą być początkiem grzyba,

 8. czy oprawy oświetleniowe na terenie szkoły są nieuszkodzone, sprawne, bez stłuczeń,

 9. czy instalacja piorunochronna posiada aktualne badania i pomiary. Obiekt budowlany w czasie jego użytkowania powinien być poddawany okresowej kontroli (co najmniej raz na 5 lat) przez właściciela lub zarządcę. Kontrola ta polega na sprawdzeniu:

  • stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,

  • estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenia.

   Kontrola ta obejmuje również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,

 1. czy sprzęt przeciwpożarowy jest właściwie rozmieszczony. Nieaktualne gaśnice należy usunąć i przekaza

 2. straży pożarnej. Dyrektor ma obowiązek wyposażać szkołę w gaśnice przenośne, które spełniają wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczących gaśnic lub w gaśnice przewoźne.


Autor: Opracowanie: Katarzyna Giruć
wiper-pixel