W trakcie roku możliwe przejście na świadczenie kompensacyjne

Agnieszka Rumik-Smolarz

Autor: Agnieszka Rumik-Smolarz

Dodano: 26 czerwca 2014

Świadczenie kompensacyjne to przejściowe rozwiązanie, adresowane do nauczycieli, którzy mają stosunkowo długi staż pracy. Przejście na świadczenie możliwie jest w trakcie urlopu zdrowotnego. Warunkiem jest jednak rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela.

Świadczenie kompensacyjne to przejściowe rozwiązanie, adresowane do nauczycieli, którzy mają stosunkowo długi staż pracy. Przejście na świadczenie możliwie jest w trakcie urlopu zdrowotnego. Warunkiem jest jednak rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela.

Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

  1. osiągnęli wiek, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (do 31 grudnia 2014 r. - wiek, w którym nauczyciele mogą ubiegać się o świadczenie kompensacyjne, jest jednakowy dla kobiet i dla mężczyzn i wynosi co najmniej 55 lat);

  2. mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszący 30 lat. W tym 20 lat wykonywania pracy w:

  • publicznych i niepublicznych przedszkolach,

  • szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

  • publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i

  • placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty;

w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć;

  1. rozwiązali stosunek pracy.

Prawo do świadczenia kompensacyjnego przysługuje nauczycielowi od chwili, gdy spełni ostatni z warunków uprawniających go do świadczenia.

Przejście na świadczenie w trakcie urlopu zdrowotnego

Nauczyciel, który przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia musi rozwiązać stosunek pracy w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy przerywa się także urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela. Nauczyciel może także przejść na świadczenie kompensacyjne po zakończeniu urlopu. Jeżeli jednak nauczyciel tylko nabył uprawnienia do świadczenia kompensacyjnego, ale nie zamierza na razie z niego korzystać, to jego urlop dla poratowania zdrowia może trwać nadal.

Świadczenie nie wpływa na długość urlopu zdrowotnego

Świadczenie kompensacyjne nie jest uprawnieniem emerytalnym, które wpływa na długość trwania urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Zdaniem Sądu Najwyższego

Tylko nabycie prawa do emerytury nauczycielskiej oraz emerytury na zasadach ogólnych ma wpływ na długość trwania tego urlopu (wyrok Sądu Najwyższego z 26 marca 2007r. I PK 262/06).


Nie ma prawnych przeszkód do rozwiązania przez nauczyciela stosunku pracy w trakcie urlopu zdrowotnego w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne.

 

 

Autor: Agnieszka Rumik, radca prawny
wiper-pixel