Zebranie wszystkich pracowników szkoły nie wymaga formy protokołu  

Autor: Bożena Winczewska

Dodano: 26 czerwca 2014

Jeśli pomiędzy pracownikami występują problemy komunikacyjne dyrektor ma obowiązek im przeciwdziałać. Poprawie relacji interpersonalnych w szkole sprzyjać mogą spotkania wszystkich pracowników szkoły. Należy je właściwie udokumentować. Notatka ze spotkania będzie dowodem jakie działania podejmował dyrektor by polepszyć relacje między pracownikami.

Jeśli pomiędzy pracownikami występują problemy komunikacyjne dyrektor ma obowiązek im przeciwdziałać. Poprawie relacji interpersonalnych w szkole sprzyjać mogą spotkania wszystkich pracowników szkoły. Należy je właściwie udokumentować. Notatka ze spotkania będzie dowodem jakie działania podejmował dyrektor by polepszyć relacje między pracownikami.

Nie ma obowiązku sporządzenia protokołu ze spotkania dyrektora szkoły ze wszystkimi pracownikami. Wystarczy udokumentować je np. notatką służbową informującą, że takie spotkanie się odbyło, czego dotyczyło i kto w nim uczestniczył.

Jako pracodawca dyrektor jest zobowiązany wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.


Zapamiętaj!

Organizowanie wspólnych dla wszystkich pracowników spotkań poświęconych wzajemnym relacjom i pracy zespołowej sprzyja budowaniu dobrej atmosfery w szkole i służy eliminowaniu zachowań, które wywołują konflikty w środowisku pracy. Realizując określone zadania dyrektor szkoły powinien zadbać o przygotowanie odpowiedniego dokumentu, który to potwierdzi.


Z zebrania rady pedagogicznej konieczny protokół

Przepisy jasno określają sposób dokumentowania niektórych obowiązków szkoły i dyrektora. Tak jest w przypadku, kiedy dyrektor szkoły występuje w roli przewodniczącego rady pedagogicznej i spotyka się z nauczycielami na zebraniu rady. Z przebiegu spotkania należy na bieżąco sporządzać protokół.

W skład rady pedagogicznej poza dyrektorem, wchodzą:

  1. wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz

  2. pracownicy innych zakładów pracy:

  • pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub

  • prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.

W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. W zebraniu rady nie uczestniczą pracownicy szkoły niebędacy nauczycielami.

Spotkanie z innymi pracownikami bez protokołu

Jeśli dyrektor szkoły organizuje spotkanie z pracownikami szkoły niebędącymi nauczycielami, nie musi dokumentować go w formie protokołu. Dokumentem, który potwierdzi, że takie spotkanie się odbyło może być notatka służbowa. Dotyczy to również sytuacji gdy w zorganizowanym przez dyrektora spotkaniu uczestniczą pracownicy administracyjno-obsługowi łącznie z nauczycielami.

Szkoła może określić własne zasady dokumentowania

Zebranie wszystkich pracowników szkoły nie jest zebraniem rady pedagogicznej. Jeśli jednak przyjęto w szkole, że zebrania wszystkich pracowników są dokumentowane w formie protokołu, należy utrwalać je w tej formie. Oficjalne, pisane na bieżąco sprawozdanie przebiegu takich spotkań przydatne jest szczególnie, gdy trzeba je odtworzyć lub potwierdzić, że się odbyły i kto w nim uczestniczył.


Autor: Bożena Winczewska, kuratorium oświaty

Autor: Bożena Winczewska

wieloletni wizytator kuratorium, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel