„Niebieska Karta” jest konieczna w przypadku podejrzenia przemocy

Autor: Bożena Winczewska

Dodano: 26 czerwca 2014

W przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej, szkoła powiadamia o tym policję lub prokuraturę. Nie ma przy tym obowiązku informowania o dokonaniu takiego zgłoszenia, rodziców tego ucznia, jeśli to oni są podejrzani o stosowanie przemocy.

W przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej, szkoła powiadamia o tym policję lub prokuraturę. Nie ma przy tym obowiązku informowania o dokonaniu takiego zgłoszenia, rodziców tego ucznia, jeśli to oni są podejrzani o stosowanie przemocy.

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do podejmowania określonych działań kiedy:

 1. istnieje podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie. Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły takie podejrzenie powinny niezwłocznie zawiadomić policję lub prokuratora,

 2. istnieje uzasadnione podejrzenie zaistnienia przemocy w rodzinie. W takim przypadku powinna być wszczęta procedura „Niebieska Karta”.

Do organów właściwych do prowadzenia postępowania przygotowawczego należy dalsze postępowanie.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia o stosowanie wobec ucznia przemocy w rodzinie szkoła jest zobowiązana do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty” poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta”. Wszczęcie procedury następuje:

 • na skutek powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub

 • w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Wypełniony formularz „Niebieska Karta” należy przekazać przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wszczęcia procedury. Kopia formularza pozostaje w szkole.

 

W ramach procedury w skład zespołu interdyscyplinarnego oraz grupy roboczej wchodzi przedstawiciel oświaty, który:

 • informuje o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

 • rozmawia z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

 • udziela kompleksowej informacji rodzicowi lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy oraz wsparcia, w tym o formach pomocy dzieciom;

 • powiadamia o możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

 • organizuje niezwłoczny dostęp do pomocy medycznej, jeśli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

 • diagnozuje sytuację i potrzeby ucznia, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie.

W przypadku podejrzenia, że uczeń jest krzywdzony przez rodziców, szkoła musi pamiętać o poniższych zasadach:

 1. w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, działania przeprowadza się w obecności rodzica. Jeśli jednak to rodzice są osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka, działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 §11 Kodeksu karnego,

 2. jeżeli potencjalną ofiarą przemocy jest dziecko, formularz „Niebieska Karta” przekazuje się rodzicowi. Jeśli rodzic jest osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nie przekazuje się mu dokumentu,

 3. działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa,

 4. wszystkie czynności podejmowane w ramach procedury powinny być dokumentowane. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty opisujące podejmowane działania są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.


 

Autor: Bożena Winczewska, kuratorium oświaty

Autor: Bożena Winczewska

wieloletni wizytator kuratorium, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel