Rada pedagogiczna opiniuje organizację pracy

Autor: Bożena Winczewska

Dodano: 26 czerwca 2014

Arkusz organizacji pracy szkoły opracowuje dyrektor i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu. Jeśli rada pedagogiczna – w ramach swoich kompetencji -wyda negatywną opinię w sprawie, dalsze postępowanie zależy od dyrektora szkoły.

Arkusz organizacji pracy szkoły opracowuje dyrektor i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu. Jeśli rada pedagogiczna – w ramach swoich kompetencji -wyda negatywną opinię w sprawie, dalsze postępowanie zależy od dyrektora szkoły.

Opinie rady pedagogicznej nie są dla dyrektora szkoły wiążące. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej należy wyraźnie określić w statucie szkoły. Przygotowanie projektu statutu szkoły, a w przypadku gdy w szkole nie została powołana rada szkoły, także jego uchwalenie należy do zadań rady pedagogicznej.

Co opiniuje rada pedagogiczna

Rada pedagogiczna opiniuje:

 • organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 • projekt planu finansowego szkoły,

 • propozycję dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 • dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania,

 • przyznawanie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,

 • ustalenie średniej ocen przez komisję stypendialną,

 • ustalenie wysokości stypendium,

 • wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,

 • ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

 • wydawanie zgody na indywidualny program lub tok nauki.

 • noszenie przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, wzór jednolitego stroju, określenie sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju.

Opinie rady nie są wiążące

Arkusz organizacji szkoły określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. Na podstawie zatwierdzonego dokumentu, dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Zanim zacznie on obowiązywać w szkole, dyrektor przedstawia go radzie pedagogicznej do zaopiniowania.

Opinie rady pedagogicznej nie są dla dyrektora wiążące. Tylko od niego zależy czy uwzględni stanowiska rady pedagogicznej.


Dyrektor nie powinien jednak rezygnować z uzyskiwania opinii rady pedagogicznej w żadnej sprawie, w której taka opinia jest wymagana przepisami. Jeśli z nich rezygnuje może narazić się na zarzut działania niezgodnie z przepisami i na konflikt z nauczycielami.


Autor: Bożena Winczewska, kuratorium oświaty

Autor: Bożena Winczewska

wieloletni wizytator kuratorium, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel