Kontrola zespołu powypadkowego pokaże czy zatrucie farbą było wypadkiem

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 30 czerwca 2014

Podstawą uznania zdarzenia za wypadek jest jego nagłość. Pracownik otrzyma odszkodowanie za wypadek przy pracy jeśli tak zostanie ono zakwalifikowane. W przypadku zatrucia farbą, zdecydują o tym zespół powypadkowy oraz lekarz.

Podstawą uznania zdarzenia za wypadek jest jego nagłość. Pracownik otrzyma odszkodowanie za wypadek przy pracy jeśli tak zostanie ono zakwalifikowane. W przypadku zatrucia farbą, zdecydują o tym zespół powypadkowy oraz lekarz.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć. Nagłość wypadku przy pracy, to co do zasady krótkie, momentalne, jednorazowe lub gwałtowne zadziałanie przyczyny zewnętrznej.

Dalsza część definicji wypadku przy pracy wskazuje, że jest to zdarzenie, które nastąpiło w związku z pracą podczas:

  1. lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

  2. lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

  3. pozostawania pracownika w dyspozycji dyrektora, w drodze między szkołą, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Dyrektor szkoły jako pracodawca powołuje zespół powypadkowy w skład którego wchodzi: pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. Zespół ten ustala okoliczności i przyczyny wypadku. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest zobowiązany ustalić okoliczności i przyczyn wypadku. Następnie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, zespół sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Zespół może stwierdzić w protokole, że:

  • wypadek nie jest wypadkiem przy pracy,

  • zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń przysługujących z tytułu wypadku.

Stwierdzenia te wymagają szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia. Dyrektor szkoły zatwierdza protokół powypadkowy nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia.


Przykład

Trudno uznać za wypadek przy pracy zatrucie oparami farb przy malowaniu pomieszczeń szkoły. Orzecznictwo sądowe wskazuje, że warunkiem uznania zdarzenia za wypadek przy pracy jest nagłość przyczyny zewnętrznej rozumiana jako maksymalnie jedna dniówka robocza. Uraz musi być wywołany przyczyną zewnętrzną, a więc spoza organizmu poszkodowanego pracownika. Aby zatem jednoznacznie rozstrzygnąć, czy doszło do wypadku przy pracy, konieczna jest w tym zakresie opinia lekarska.Autor: Dariusz Dwojewski, doradca prawny
wiper-pixel