Dyrektor ma 30 dni na sprawozdanie dla nauczyciela, który w maju skończył staż

Autor: Leszek Zaleśny

Dodano: 30 czerwca 2014

Dnia 31 maja mija ustawowy termin zakończenia stażu zawodowego dla nauczycieli stażystów. Aby doprowadzić awans swoich nauczycieli do końca dyrektor musi podjąć konkretne kroki.

Dnia 31 maja mija ustawowy termin zakończenia stażu zawodowego dla nauczycieli stażystów. Aby doprowadzić awans swoich nauczycieli do końca dyrektor musi podjąć konkretne kroki.

W związku z zakończeniem staży przez nauczycieli:

 1. w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (§ 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego),

 2. opiekun stażu opracowuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (§ 5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego). Opiekun stażu przedstawia projekt oceny dorobku zawodowego dyrektorowi szkoły w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela,

 3. dyrektor szkoły ustala ocenę dorobku zawodowego za okres stażu:

 • w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, oraz

 • po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu, oraz

 • po zasięgnięciu opinii rady rodziców

(art. 9c ust. 6 Karty Nauczyciela),

 1. dyrektor szkoły ma obowiązek sporządzenia zaświadczenia dla nauczyciela zawierającego informację o:

 • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz o nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu,

 • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

 • dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

 • uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania

(§ 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).


 • Dyrektor szkoły ma obowiązek pouczyć nauczyciela, że nieusunięcie w terminie braków w dokumentacji dotyczącej postępowania kwalifikacyjnego, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 1. nauczyciel składa wniosek do dyrektora szkoły o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego (art. 9d ust. 7 KN),

 2. dyrektor szkoły przeprowadza analizę formalną wniosku i dokumentacji nauczyciela (§ 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego),

 3. dyrektor szkoły wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni - jeżeli wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub dokumentacja załączona do wniosku nie spełniają wymagań formalnych (§ 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego),

 1. dyrektor szkoły powołuje komisję kwalifikacyjną, która przeprowadza rozmowę z nauczycielem - jeżeli wniosek oraz dokumentacja nauczyciela spełniają wymagania formalne (art. 9g ust. 1 Karty Nauczyciela),

 2. dyrektor szkoły powiadamia nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji (rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego),

 3. dyrektor szkoły w drodze decyzji administracyjnej nadaje nauczycielowi, który spełnia warunki określone w ustawie, stopień nauczyciela kontraktowego (art. 9b ust. 4 pkt 1 Karty Nauczyciela).


Autor: Leszek Zaleśny, prawnik, specjalista prawa pracy
wiper-pixel