Na maturze 2014 r. obowiązuje nowy typ arkusza dla osób z autyzmem

Dodano: 30 czerwca 2014Co zmieniło się dla dyrektorów szkół w związku z dostosowaniem egzaminów maturalnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Centralna Komisja Egzaminacyjna, od sesji majowej 2014 roku, wprowadziła nowy typ arkusza dostosowanego do potrzeb uczniów oraz absolwentów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Zmiana polega przede wszystkim na edycji zadań w arkuszu m.in. na graficznym wydzieleniu poszczególnych zadań; zwiększeniu odstępu między kolejnymi zadaniami; dodaniu wyraźnych oznaczeń, gdy fragment arkusza wypełnia nie uczeń, a egzaminator oraz dodaniu informacji o tym, że wypracowanie/rozwiązanie można kontynuować na następnej stronie. To strona techniczna opracowania arkusza. Merytoryczne zmiany w zadaniach to: wprowadzenie dodatkowych informacji dotyczących m.in. liczby elementów zadania; uporządkowanie zadań lub doprecyzowanie poleceń.

Do egzaminu maturalnego przygotowywano sześć typów arkuszy: A1 – standardowy, A2 – dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, A3 – dla osób słabo słyszących, A4 – dla osób słabo widzących, A6 – dla osób niewidomych, A7 – dla osób niesłyszących.

Dostosowania arkusza do potrzeb ucznia z autyzmem (w tym zespołem Aspergera) mogą polegać na:

  • przedłużeniu czasu pracy (do 30 minut w przypadku egzaminu pisemnego, do 15 w przypadku ustnego),

  • korzystaniu z pomocy nauczyciela wspomagającego,

  • korzystaniu z różnych przyborów/urządzeń technicznych w zależności od dysfunkcji,

  • zastosowaniu powiększonej czcionki w druku arkusza lub w alfabecie Braille’a,

  • pomocy specjalistów niezbędnej dla uzyskania właściwego kontaktu z absolwentem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych,

  • przystosowaniu miejsca pracy do potrzeb zdającego z niepełnosprawnością ruchową.

Czy szkoła ma obowiązek opracować wewnątrzszkolną instrukcję przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego na dany rok szkolny?

Zgodnie z „Procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014” dostępnymi na stronie internetowej CKE, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (najczęściej dyrektor szkoły) opracowuje wewnątrzszkolną instrukcję przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w szkole, uwzględniającą terminarz przygotowania i przeprowadzenia egzaminu oraz sytuacje awaryjne. Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego ustalane są na każdy kolejny rok szkolny osobno.

Jakie problemy w związku z organizacją matur mają najczęściej dyrektorzy szkół? Jak mogą uniknąć błędów?

Najczęstsze problemy wynikające z organizacji matury oraz sposoby na ich uniknięcie proponuję przedstawić w tabeli:

Problem związany z organizacją matur

Sposób na uniknięcie problemu, błędu

Brak odpowiedniej liczby arkuszy w stosunku do liczby zdających; wadliwe arkusze.

Sprawdzenie liczby zdających z zamówieniem przesłanym do okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Usterki płyty CD, złe nagłośnienie.

Przygotowanie sprzętu zapasowego.

Spóźnienia zdających.

Uwrażliwienie zdających na punktualne rozpoczęcie egzaminu.

Niewłaściwe zachowanie zespołu nadzorującego, np. wyjścia z sali.

Przeszkolenie członków zespołu.

Wnoszenie sprzętu elektronicznego przez zdających oraz/lub członków zespołu nadzorującego.

Przeszkolenie członków zespołu, wyznaczenie miejsca do przechowania przyniesionych przez zdających telefonów komórkowych i innych urządzeń.

Niesamodzielne rozwiązywanie zadań, zakłócanie przebiegu egzaminu przez zdających.

Odpowiednie rozstawienie stolików w salach; ustalenie miejsc dla zespołu nadzorującego w różnych punktach sali.

A co należy zrobić w przypadku nagłej nieobecności członka albo przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego?

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela zatrudnionego w danej lub innej szkole pod warunkiem, że skład zespołu pozostanie zgodny z zasadami tworzenia zespołu nadzorującego zapisanymi w procedurach CKE. Powinno to zostać odnotowane w dokumencie Powołanie zespołu - będącym jednym z załączników znajdującym się w procedurach.

Jaką odpowiedzialność ponosi dyrektor, jeżeli zorganizuje matury niezgodnie z procedurami?

Za przebieg i organizację egzaminu maturalnego odpowiada Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.Dyrektor za niedopełnienie swoich obowiązków lub przekroczenie uprawnień, odpowiada porządkowo przed organem prowadzącym. Ponosi również odpowiedzialność jako funkcjonariusz publiczny np. za fałszowanie informacji.

Autor: Rozmawiała: Anna Grelewska
wiper-pixel