Plan klasyfikacyjnej rady powinien przewidywać omówienie wniosków o egzamin klasyfikacyjny  

Autor: Leszek Zaleśny

Dodano: 30 czerwca 2014

W maju dyrektor przygotowuje harmonogram rad klasyfikacyjnych i zatwierdzających wyniki nauczania i zachowania. Spisany porządek obrad klasyfikacyjnej rady pedagogicznej ułatwi jej zaplanowanie.

W maju dyrektor przygotowuje harmonogram rad klasyfikacyjnych i zatwierdzających wyniki nauczania i zachowania. Spisany porządek obrad klasyfikacyjnej rady pedagogicznej ułatwi jej zaplanowanie.

Przyjęty w szkole porządek rad pedagogicznych można zapisać go w regulaminie działalności rady pedagogicznej.

Scenariusz rocznej klasyfikacyjnej rady pedagogicznej powinien obejmować następujące etapy i czynności:

 1. Otwarcie - przywitanie uczestników, przyjęcie porządku bieżących obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania rady pedagogicznej.

 2. Przedstawienie przez wychowawców klas informacji o wynikach klasyfikacji śródrocznej. Wychowawcy informują o sukcesach i porażkach klasy, o potrzebach udzielenia pomocy konkretnym uczniom. Należy ustalić, któremu z uczniów poziom osiągnięć edukacyjnych nie pozwala na kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej.

 3. Omówienie przez pedagoga szkolnego sytuacji wychowawczej w szkole i w poszczególnych klasach (o ewentualnej potrzebie pomocy konkretnym uczniom).

 4. Przedstawienie przez nauczyciela bibliotekarza wniosków na temat stanu czytelnictwa wśród uczniów.

 5. Informacje na temat działalności świetlicy od jej kierownika lub wychowawcy.

 6. Dyskusja na temat wyników klasyfikacji.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów szkoły podstawowej,

 8. Prezentacja wniosków o wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności. Dyskusja na temat złożonych wniosków.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na egzamin klasyfikacyjny dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności.

 10. Przedstawienie przez dyrektora szkoły wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły w roku szkolnym 2013/2014.

 11. Czas na komunikaty, wolne głosy i wnioski.

 12. Zakończenie zebrania.


Autor: Leszek Zaleśny, prawnik, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel