Dotacje do podręczników mogą otrzymać również szkoły niepubliczne

Autor: Bożena Winczewska

Dodano: 22 sierpnia 2014

Niepubliczne szkoły mogą otrzymać podręczniki i dotację do nich n a swój wniosek. Dofinansowanie dotyczy podręczników do nauczania w klasach I-III w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej.

Niepubliczne szkoły mogą otrzymać podręczniki i dotację do nich na swój wniosek. Dofinansowanie dotyczy podręczników do nauczania w klasach I-III w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej.


Znowelizowana ustawa o systemie oświaty wprowadza obowiązek zapewnienia uczniom szkół podstawowych i gimnazjów bezpłatnego dostępu do podręczników albo materiałów edukacyjnych zastępujących podręczniki oraz do materiałów ćwiczeniowych.

Wyposażenie uczniów szkół podstawowych w podręczniki do nauczania w klasach I-III w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej ma zapewnić minister edukacji. Natomiast wyposażenie w podręcznik do nauczania języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe ma być zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące lub dotujące szkoły podstawowe lub gimnazja. Jednostka samorządowa otrzyma na realizację tego zadania dotację celową z budżetu państwa, która będzie przyznawana na wyposażenie m.in. w podręcznik i materiały ćwiczeniowe do nauczania języka obcego uczniów klas I-III szkół prowadzonych lub dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Szkoły podstawowe lub gimnazja prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego mają otrzymywać dotację z budżetu jednostki samorządu.

Niepubliczne szkoły mogą otrzymać podręczniki i dotację na swój wniosek złożony do:

  • ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, który zapewni wyposażenie uczniów niepublicznej szkoły podstawowej w podręczniki do nauczania w klasach I-III w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej;

  • jednostki samorządu terytorialnego w sprawie dotacji celowej wymienionej wyżej.


 

Autor: Bożena Winczewska, kuratorium oświaty

Autor: Bożena Winczewska

wieloletni wizytator kuratorium, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel