Inspektor sanitarny powiadomi szkołę o niebezpiecznej dla innych chorobie ucznia

Autor: Bożena Winczewska

Dodano: 22 sierpnia 2014

W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej u ucznia lub pracownika szkoła ma obowiązek podjąć kroki zgodne z wewnętrzną procedurą i przepisami bhp. Dyrektor musi przy tym uważać na by nie złamać przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej u ucznia lub pracownika szkoła ma obowiązek podjąć kroki zgodne z wewnętrzną procedurą i przepisami bhp. Dyrektor musi przy tym uważać na by nie złamać przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Dyrektor, który dowiaduje się, że u ucznia jego szkoły rozpoznano gruźlicę płuc powinien wiedzieć, że:

  • taki uczeń podlega obowiązkowo leczeniu (lekarz ma obowiązek poinformować o tym fakcie pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia niepełnoletniego),

  • gdyby lekarz stwierdził, że uczeń jest chory na gruźlicę w okresie prątkowania albo jest uzasadnione podejrzenie o prątkowanie, to musiałby on obowiązkowo podlegać hospitalizacji.


Zapamiętaj!

Wizyta inspektora sanitarnego

Informacja o chorobie zakaźnej musi być przekazywana państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca rozpoznania zakażenia lub choroby. Gdyby występowało zagrożenie u dyrektora szkoły pojawiłby się inspektor sanitarny. Osoby, które miały styczność z chorymi na gruźlicę płuc w okresie prątkowania podlegają nadzorowi epidemiologicznemu, badaniu klinicznemu, badaniom diagnostycznym, a także w razie potrzeby, profilaktycznemu stosowaniu leków.


Rozmowa z rodzicami ucznia

Jednym z podstawowych obowiązków dyrektora jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom. Jeśli uczeń chory na gruźlicę uczęszcza do szkoły, to należy sądzić, że leczenie przyniosło pożądane efekty i uczeń nie zagraża innym uczniom. Jeśli jednak dyrektor chce się upewnić i uzyskać informację o zachorowaniu ucznia na gruźlicę płuc i podjętym leczeniu, nie powinien zwracać się do rodziców o składanie oświadczeń w sprawie choroby ani prosić o udostępnienie dokumentacji medycznej przez szpital. Powinien zorganizować prywatną rozmowę z rodzicami i delikatnie zapytać o stan zdrowia dziecka, ustalić czy ze wskazań medycznych wynikają zalecenia do pracy z uczniem w szkole oraz określić jakiej pomocy i wsparcia potrzebuje uczeń.

Aby mieć pewność, że nie występuje żadne zagrożenie można również skonsultować sprawę z powiatowym inspektorem sanitarnym.

Dyrektor może zorganizować spotkanie z udziałem pielęgniarki i omówić sytuację zdrowotną ucznia. Pielęgniarka szkolna sprawująca opiekę zdrowotną nad uczniami powinna współpracować z rodzicami ucznia i dyrektorem szkoły. Podczas tego spotkania dyrektor powinien przede wszystkim ustalić, jakiej pomocy może szkoła udzielić uczniowi.  Szkoła ma obowiązek organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej m.in. dla uczniów chorych. Polega ona na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających z choroby.

Szkolną pielęgniarkę obowiązuje tajemnica lekarska

Pielęgniarka szkolna ma obowiązek zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem jego zdrowia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy:

  • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,

  • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy.


Ochrona dokumentacji medycznej

Uczeń jako pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych. Dokumentacja medyczna może być udostępniana pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Udostępnienie informacji innym osobom możliwe tylko wtedy, gdy pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyrazi zgodę na ujawnienie tajemnicy albo zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób.

 

Autor: Bożena Winczewska, kuratorium oświaty

Autor: Bożena Winczewska

wieloletni wizytator kuratorium, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel