Kontrola trzeźwości opiekunów wycieczki tylko gdy istnieją uzasadnione przesłanki

Autor: Bożena Winczewska

Dodano: 22 sierpnia 2014

Zanim autokar pełen dzieci ruszy na szkolną wycieczkę – dyrektor, opiekunowie, kierownik, rodzice – wszyscy muszą mieć pewność, że stan techniczny pojazdu i kondycja kierowcy nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów.

 

Zanim autokar pełen dzieci ruszy na szkolną wycieczkę – dyrektor, opiekunowie, kierownik, rodzice – wszyscy muszą mieć pewność, że stan techniczny pojazdu i kondycja kierowcy nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów.

 

Kontrolę stanu technicznego autokaru lub trzeźwości kierowcy policja może przeprowadzić w ramach czynności kontrolnych lub gdy taki wniosek złożą rodzice uczniów. Kierowca pojazdu ma obowiązek poddać się badaniu. W przypadku kontroli trzeźwości opiekunów wycieczki sytuacja jest bardziej skomplikowana. Rodzice wnioskujący o takie badanie muszą mieć uzasadnione podejrzenia co do kondycji opiekunów.

Kierowca autokaru musi poddać się kontroli

Do przeprowadzania badania trzeźwości kierowcy autokaru uprawnienia podsiada policjant, który może:

  • zażądać od kierowcy poddania się badaniu,

  • uniemożliwić kierowanie pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

Osoby, którym powierzono opiekę nad uczniami w czasie wycieczki nie będą kierowały pojazdem, więc nie podlegają temu przepisowi.

Rodzice uczestników wycieczki mają prawo do wystąpienia z wnioskiem o sprawdzenie stanu trzeźwości opiekunów szkolnej wycieczki. Powinni oni jednak wskazać, jakie okoliczności wzbudzają u nich podejrzenie, że opiekunowie znajdują się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu. Podejrzenie musi być uzasadnione, tzn. powoływać się na pewne obiektywne dane, spostrzeżenia, obserwacje, które są przekonujące dla przeciętnego obserwatora. Tak przekazana informacja zobowiązuje policjanta do wykonania badania trzeźwości, ponieważ dzieci pod opieką nietrzeźwego opiekuna narażone byłyby na niebezpieczeństwo.

Wspólny transport dla wycieczek z różnych szkół

Bezpieczeństwo podczas podróży autokarem należy rozpatrywać również w innych aspektach niż stan pojazdu i trzeźwość kierowcy. Jeśli różne szkoły z tej samej miejscowości organizują wycieczki w tym samym czasie, na tej samej trasie i porozumieją się w sprawach organizacyjnych, to nic nie stoi na przeszkodzie by dwie grupy pojechały tym samym autokarem. Każda ze szkół zobowiązana jest wtedy do przygotowania własnej wycieczki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Zapamiętaj!

Organizując wspólny transport dla wycieczek z dwóch szkół ich kierownicy powinni zwrócić szczególną uwagę na to, czy liczba przewożonych osób (uczniów i osób dorosłych) nie przekroczy liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym. Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym i odpowiednio oznakowanym.

  

Opiekun odpowie za nierzetelny nadzór

Podstawowym obowiązkiem opiekuna wycieczki jest sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami. Każdy opiekun, który przyjął określone przez kierownika wycieczki zadania, zobowiązany jest wykonywać je rzetelnie i odpowiedzialnie od momentu przekazania dzieci pod jego opiekę przez rodziców aż do przejęcia opieki nad nimi przez rodziców po zakończeniu wycieczki. Za nieprawidłowe wypełnianie swoich obowiązków nauczyciel - opiekun wycieczki w konsekwencji może ponieść odpowiedzialność:

  • karną (w przypadku narażenia ucznia na bezpośrednie niebezpieczeństwo),

  • cywilną,

  • służbową.


Nietrzeźwy opiekun popełnia przestępstwo

Opiekun będący pod wpływem alkoholu naraża uczestników wycieczki na niebezpieczeństwo. Zgodnie z przepisami opiekun wycieczki popełnia:

  1. przestępstwo - jeśli mając obowiązek sprawowania opieki naraża osobę na niebezpieczeństwo,

  2. wykroczenie - jeśli:

  • będąc niezdolnym do czynności, której nieumiejętne wykonanie może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podejmuje taką czynność oraz

  • wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji i podejmuje w tym stanie czynności zawodowe lub służbowe.


Autor: Bożena Winczewska, kuratorium oświaty

Autor: Bożena Winczewska

wieloletni wizytator kuratorium, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel