Na świadectwie szkolnym jako osiągnięcia ucznia odnotowuje się także aktywność społeczną ucznia

Autor: Bożena Winczewska

Dodano: 22 sierpnia 2014

Na świadectwie ucznia, kończącego dany etap edukacyjny np. gimnazjum, w rubryce osiągnięcia wpisuje się osiągnięcia z całego okresu nauki w szkole, nie tylko z ostatniej klasy. Należy uwzględnić różne aktywności i zasługi ucznia.

Na świadectwie ucznia, kończącego dany etap edukacyjny np. gimnazjum, w rubryce osiągnięcia wpisuje się osiągnięcia z całego okresu nauki w szkole, nie tylko z ostatniej klasy. Należy uwzględnić różne aktywności i zasługi ucznia.


Młodzież, która poza wypełnianiem podstawowych obowiązków ucznia przystępuje do organizowanych dla niej zawodów lub jest aktywna społecznie uzyskuje odpowiednie gratyfikacje.

Na świadectwie ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

  1. uzyskane wysokie miejsca (nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem) w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych:

  • organizowanych przez kuratora oświaty albo

  • organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół,

  1. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

Nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych oraz osiągnięcia w aktywności społecznej, wpisane na świadectwie ukończenia szkoły, mogą mieć znaczenie przy przyjęciu na wyższą uczelnię.

Aktywność społeczna na rzecz innych ludzi lub środowiska społecznego, taka jak np. stały wolontariat na rzecz określonej organizacji lub praca w samorządzie szkolnym może być jednym z kryteriów oceny zachowania, które przesądzi o uzyskaniu najwyższej oceny w sześciostopniowej skali.

Laureatom i finalistom konkursów i olimpiad przysługują uprawnienia określone przepisami. Otrzymują oni z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeśli tytuł uzyskali po ustaleniu tej oceny, wpisuje się im z danych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną na świadectwie ukończenia szkoły.

Za dopilnowanie wpisów szczególnych osiągnięć uczniów na świadectwach ukończenia szkoły odpowiedzialny jest jej dyrektor. W szkole powinna zostać opracowana stosowna procedura określająca zasady dokonywania wpisów na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły.

 

Autor: Bożena Winczewska, kuratorium oświaty

Autor: Bożena Winczewska

wieloletni wizytator kuratorium, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel