Od zastrzeżeń kuratorium można się odwołać

Autor: Bożena Winczewska

Dodano: 22 sierpnia 2014

Nadzór pedagogiczny nad szkołami sprawuje kurator oświaty w formach ewaluacji kontroli. Jeśli dyrektor nie zgadza się z ustaleniami ewaluacji lub kontroli, ma 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń.

Nadzór pedagogiczny nad szkołami sprawuje kurator oświaty w formach ewaluacji kontroli. Jeśli dyrektor nie zgadza się z ustaleniami ewaluacji lub kontroli, ma 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń.


Kurator oświaty przy pomocy nauczycieli zatrudnionych w kuratorium na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami. Nadzór realizowany jest przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 UoSO, w trybie planowych lub doraźnych działań i polega m. in. na:

  • ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli,

  • analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.

Formami nadzoru pedagogicznego są:

  • ewaluacja,

  • kontrola.

Po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej sporządzany jest raport, w którym przedstawia się wyniki i wnioski z ewaluacji i przekazuje go dyrektorowi szkoły. W terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu dyrektor szkoły może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia dotyczące raportu. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, organ sprawujący nadzór pedagogiczny dokonuje zmian w raporcie i przekazują go dyrektorowi szkoły oraz organowi prowadzącemu szkołę.

Takie same możliwości ma dyrektor szkoły po otrzymaniu protokołu kontroli przeprowadzanej przez osobę lub zespół wyznaczonych przez kuratora oświaty. W terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Kurator po otrzymaniu zastrzeżeń może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych lub w przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń dokonać zmian w protokole kontroli.

W przypadku nieuwzględnienia całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń sporządza pisemne stanowisko wobec zastrzeżeń i przekazuje je dyrektorowi szkoły w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.


 

Autor: Bożena Winczewska, kuratorium oświaty

Autor: Bożena Winczewska

wieloletni wizytator kuratorium, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel