Protokoły z zebrań rady pedagogicznej są jawne

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 22 sierpnia 2014

Regulamin rady pedagogicznej oraz protokoły z jej zebrań udostępniane są na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Są to dokumenty jawne, które dyrektor ma obowiązek udostępnić osobom czy organom, które o to wnioskują.

Regulamin rady pedagogicznej oraz protokoły z jej zebrań udostępniane są na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Są to dokumenty jawne, które dyrektor ma obowiązek udostępnić osobom czy organom, które o to wnioskują.


Na wniosek związku zawodowego, pracodawca jest zobowiązany udzielić informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania.

Do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności:

  • zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie informowanym w przepisach prawa pracy;

  • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

  • zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników;

  • kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy;

  • zajmowanie się warunkami życia emerytów i rencistów.

Elementem działalności związkowej jest więc sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy. Do kategorii tej zalicza się również przepisy wewnątrzzakładowe (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS). Związek zawodowy ma więc prawo żądać udostępnienia tych aktów, nawet jeśli nie uczestniczył w ich tworzeniu. Regulamin rady pedagogicznej nie jest aktem należącym do źródeł prawa pracy, gdyż dotyczy organu szkoły, funkcjonującego na podstawie przepisów o systemie oświaty. Nie jest jednak dokumentem niejawnym.

Udostępnieniu na mocy przepisów o dostępie do informacji publicznej podlegają m.in. informacje o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach. Z kolei dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu i nie ma obowiązku wykazywania interesu prawnego w uzyskaniu tych informacji. 

Autor: Dariusz Dwojewski, prawnik, specjalista prawa pracy
wiper-pixel