Przepisy dotyczące dodatku stażowego pracowników niepedagogicznych zostaną ujednolicone

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 22 sierpnia 2014

Aktualnie obowiązujące przepisy w sprawie dodatku za wieloletnią pracę dla pracowników niepedagogicznych nie są wystarczająco jednoznaczne. Wątpliwości budzi fakt jak liczyć staż pracy pracownika samorządowego zatrudnionego w kilku szkołach. Nowe przepisy mają doprecyzować tę kwestię.


Aktualnie obowiązujące przepisy w sprawie dodatku za wieloletnią pracę dla pracowników niepedagogicznych nie są wystarczająco jednoznaczne. Wątpliwości budzi fakt jak liczyć staż pracy pracownika samorządowego zatrudnionego w kilku szkołach. Nowe przepisy mają doprecyzować tę kwestię.


Zatrudnieni w szkołach publicznych pracownicy niepedagogiczni mają prawo do dodatku za wieloletnią pracę. Obecnie obowiązujące przepisy (§7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych) mówią, że: jeżeli praca w urzędzie lub jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego. Taki zapis w praktyce budzi wątpliwości jak naliczać staż pracy w przypadku, gdy pracownik samorządowy jest zatrudniony w kilku szkołach. Wymienione rozporządzenie, jak również ustawa o pracownikach samorządowych nie wyjaśniają jak rozumieć pojęcie „dodatkowego” i „podstawowego” zatrudnienia. Pomysłodawcy projektu zauważają też, że nie ma analogicznego podziału w przypadku nabywania prawa do nagrody jubileuszowej.

Aktualne brzmienie §7 ust. 3 wymienionego rozporządzenia jest także niejasne w świetle art. 38 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych, który mówi, że „do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze”.

Resort pracy chce zrezygnować z podziału na dodatkowe i podstawowe zatrudnienie, przy zachowaniu zasady, że pokrywające okresy pracy u różnych pracodawców nie mogą być liczone podwójnie.

Określone w rozporządzeniu warunki ustalania okresów pracy dla celów dodatku za wieloletnią pracę powinny uwzględniać zasadę ustawową i w sposób nieuprawniony nie różnicować okresów pracy uwzględnianych przy ustalaniu uprawnień pracownika do tego dodatku i nagrody jubileuszowej.

Zmiana rozporządzenia ma polegać na uchyleniu ust. 3 w § 7 oraz dodaniu w to miejsce ust. 2a w brzmieniu: „W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów.”.


 

Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego
Źródło:

 

  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (projekt z 14 marca 2014 r., skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych).

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel