Szkoły będą musiały zapewnić bezpłatny dostęp do podręczników

Autor: Katarzyna Giruć

Dodano: 22 sierpnia 2014

Kolejny projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada m.in. nowe obowiązki dla szkół, zmiany w dopuszczaniu podręczników do użytku szkolnego, większy wpływ rodziców na wybór podręczników. Szkoły podstawowe i gimnazja będą miały obowiązek zapewnić bezpłatny dostęp do podręczników.

 

Kolejny projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada m.in. nowe obowiązki dla szkół, zmiany w dopuszczaniu podręczników do użytku szkolnego, większy wpływ rodziców na wybór podręczników. Szkoły podstawowe i gimnazja będą miały obowiązek zapewnić bezpłatny dostęp do podręczników.

 

Proponowane zmiany nakładają na ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zadanie wyposażenia szkół podstawowych w bezpłatny podręcznik do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej dla uczniów klas I-III. Zmiana będzie wdrażana stopniowo, począwszy od roku szkolnego:

 • 2014/2015 - w stosunku do uczniów klasy I szkoły podstawowej,

 • 2015/2016 - w stosunku do uczniów klasy II szkoły podstawowej,

 • 2016/2017 - w stosunku do uczniów klasy III szkoły podstawowej;


Stopniowe wdrażanie dotacji celowej

Po wejściu w życie proponowanych zmian organy prowadzące szkoły podstawowe i gimnazja otrzymywać będą dotację celową na zakup:

 • podręczników lub materiałów edukacyjnych do zajęć z danego języka obcego nowożytnego oraz materiałów ćwiczeniowych do kształcenia zintegrowanego dla klas I-III szkoły podstawowej,

 • podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej i wszystkich klas gimnazjum.

Zmiana będzie wdrażana stopniowo, poczynając od 2014 r. Dotacja celowa w 2014 roku będzie udzielana na wyposażenie szkół podstawowych w:

 • podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego lub

 • materiały edukacyjne do zajęć z tego języka oraz

 • materiały ćwiczeniowe dla klas pierwszych. 

W kolejnych latach dotacja obejmie następne klasy szkoły podstawowej i klasy gimnazjum.

Nowe zadania dla szkół

Szkoły podstawowe i gimnazja będą miały obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych zastępujących lub uzupełniających podręcznik oraz materiałów ćwiczeniowych. Zmiana będzie wdrażana sukcesywnie, począwszy od 2014 r. w odniesieniu do uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Egzemplarze podręczników oraz materiałów edukacyjnych zastępujących lub uzupełniających podręcznik będą wypożyczane uczniom, zaś egzemplarze materiałów ćwiczeniowych zostaną przekazane uczniom bez obowiązku zwrotu po zakończeniu zajęć w danym roku szkolnym.

Podręczniki bez pól do uzupełniania

Modyfikacja warunków dopuszczania do użytku szkolnego podręczników polegać będzie na wprowadzeniu zakazu zamieszczania w podręczniku:

 • ćwiczeń, zadań i poleceń wymagających wypełniania w egzemplarzu podręcznika, tak aby mógł on być przeznaczony do wieloletniego użytku oraz

 • odesłań i poleceń do dodatkowych, opracowanych przez określonego wydawcę materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia.

Zmiany przy wyborze podręczników

Nowe przepisy umożliwiają rodzicom wpływ na ustalanie szkolnego zestawu podręczników. Rady pedagogiczne będą miały obowiązek zasięgać opinii rady rodziców przed ustaleniem zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w szkole.

Nowelizacja wprowadza normy porządkujące praktyki marketingowe stosowane przez niektórych wydawców oraz podmioty dokonujące obrotu podręcznikami w celu nakłonienia szkoły do wyboru konkretnego podręcznika, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Wyeliminowane zostaną sytuacje, w których nabycie podręcznika jest możliwe wyłącznie w pakiecie z innymi dodatkowymi materiałami dydaktycznymi, wbrew woli konsumenta.

 

Autor: Opracowanie: Katarzyna Giruć
Źródło:
 • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl) 15 kwietnia 2014 r. zmiany te zostały przyjęte przez Radę Ministrów.


wiper-pixel