Zmienią się zasady przechodzenia uczniów do innych typów szkół

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 22 sierpnia 2014

Różnice programowe z podstawowych przedmiotów są tak duże, że zmienione będą zasady przechodzenia uczniów do innych typów szkół. Projekt rozporządzenia szczegółowo zasady rotacji pomiędzy poszczególnymi klasami i typami szkół.

Różnice programowe z podstawowych przedmiotów są tak duże, że zmienione będą zasady przechodzenia uczniów do innych typów szkół. Projekt rozporządzenia szczegółowo zasady rotacji pomiędzy poszczególnymi klasami i typami szkół.


Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w zakresie przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły publicznej do innego:

 • decyduje dyrektor szkoły, a jeśli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe wymagane jestuzyskanie zgody organu prowadzącego,

 • podstawą przyjęcia ucznia jestświadectwo ukończenia klasy programowo niższej,

 • warunkiem przyjęcia ucznia może byćprzeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego.


Zmienią się zasady przechodzenia uczniów do innych typów szkół

W tabeli przedstawiono założenia projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły.

Przechodzenie z klasy

Przeniesienie do klasy

każdej w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia

równoległej w szkole podstawowej

każdej w ogólnokształcącej szkoły baletowej

równoległej odpowiednio w szkole podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącym

każdej w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia lub każdej w ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych

równoległej odpowiednio w gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego

I, II lub III zasadniczej szkoły zawodowej

I liceum ogólnokształcącego

I lub II technikum albo I lub II liceum plastycznego

I liceum ogólnokształcącego

III technikum lub III liceum plastycznego

II  liceum ogólnokształcącego

IV technikum lub IV liceum plastycznego

III liceum ogólnokształcącego

III zasadniczej szkoły zawodowej

II technikum w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie realizowane było w zasadniczej szkole zawodowej.

Ponadto zakładane są następujące zmiany:

 1. uczeń może być przeniesiony do klasy programowo wyższej, jeżeli  nie otrzymał do niej promocji z powodu uzyskania niedostatecznych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć artystycznych, a ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał oceny wyższe od niedostatecznej,

 2. uczeń klasy II liceum plastycznego lub klasy II technikum, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyżej z powodu uzyskania niedostatecznych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  odpowiednio artystycznych lub z zakresu kształcenia zawodowego, a ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał oceny wyższe od niedostatecznej, możebyć przyjęty do klasy II liceum ogólnokształcącego,

 3. różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia,

 4. jeżeli w klasie lub w semestrze, na który uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego nowożytnego innego niż język, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczania na zajęcia w innym oddziale lub grupie w tej samej szkole, uczeń może:

 • uczyć się danego języka obcego, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo

 • kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w poprzedniej szkole, albo

 • uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego nowożytnego w innej szkole,

 1. w przypadku kontynuacji nauki we własnym zakresie języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin przeprowadza wybrany przez dyrektora nauczyciel danego języka obcego, a w przypadku braku nauczyciela danego języka obcego w szkole - nauczyciel zatrudniony w innej szkole.

 


Autor:   Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa pracy
Źródło:
 • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły (projekt z 12 czerwca 2014 r., skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel