Dodatkowe informacje w sprawozdaniu z nadzoru usprawnią pracę w roku szkolnym 2014/2015

Autor: Wanda Pakulniewicz

Dodano: 22 sierpnia 2014

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora musi zawierać wyniki i wnioski do dalszej pracy. Dobrze opracowane sprawozdanie będzie narzędziem doskonalenia pracy szkoły i rozwoju zawodowego nauczycieli.

 

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora musi zawierać wyniki i wnioski do dalszej pracy. Dobrze opracowane sprawozdanie będzie narzędziem doskonalenia pracy szkoły i rozwoju zawodowego nauczycieli.

 

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, który dyrektor ma obowiązek przedstawić radzie pedagogicznej do 31 sierpnia każdego roku może mieć różne: formy (pisemną, ustną, prezentacja multimedialna) i strukturę (tabela, tekst). Jego treść musi odwoływać się do przyjętego na dany rok planu nadzoru pedagogicznego. Dyrektor dba również o zaprotokołowanie wniosków przyjętych do pracy na rok następny. Powinny one zostać uwzględnione w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora na nowy rok szkolny oraz w planie pracy szkoły.


Elementy sprawozdania

W sprawozdaniu z nadzoru pedagogicznego dyrektor podaje:

 • podstawę prawną tj. § 22 rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym;

 • wyniki i wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej (na podstawie raportu);

 • wyniki i wnioski z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej (planowej i doraźnej);

 • wyniki i wnioski ze wspomagania nauczycieli ujętego w swoim planie nadzoru pedagogicznego;

 • wnioski ogólne ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego z rekomendacjami na nowy rok szkolny. W rekomendacjach uwzględnia wyniki i wnioski z ewaluacji zewnętrznej oraz kontroli zewnętrznej, jeżeli były przeprowadzone.

 

Dodatkowe informacje w sprawozdaniu

Dyrektor może też wyjść poza zakres wskazany w rozporządzeniu i rozszerzyć sprawozdanie o informacje mogące usprawnić realizację nadzoru w nowym roku szkolnym. Dodatkowo może podać w sprawozdaniu ogólne informacje o:

 1. realizacji planu nadzoru pedagogicznego,

 2. przeprowadzeniu kontroli doraźnych,

 3. udziale nauczycieli w doskonaleniu zawodowym zaproponowanym przez inne podmioty (kuratora oświaty, fundacje, itp.) oraz wynikającym z inicjatywy własnej nauczycieli (tematyka doskonalenia, forma).


Informacja o działalności szkoły

W informacji o działalności szkoły dyrektor przedstawia:

 • podstawę prawną tj. art. 40 ust. 7 ustawy o systemie oświaty;

 • ocenę realizacji planu pracy szkoły – w tym miejscu należy odnieść do priorytetów jakie szkoła przyjęła w mijającym roku szkolnym, stopnia realizacji planu, trudnościach oraz sformułować wnioski;

 • informację o realizacji podstawy programowej i ramowych planach nauczania,

 • podsumowanie rocznej działalności różnych organów szkoły: zespołów nauczycielskich, specjalistów działających w szkole, biblioteki, świetlicy, wychowawców klas (z realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki), organizacji działających w szkole;

 • podsumowanie wykorzystania godzin do dyspozycji dyrektora przeznaczonych na realizację obowiązku, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN;

 • informacje o stanie przestrzegania praw dziecka i praw ucznia,

 • podsumowanie współpracę z organami szkoły, organizacjami pozaszkolnymi oraz warunki do rozwoju samorządności uczniów;

 • ocenę wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz wykonywania innych zadań statutowych;

 • podsumowanie działania szkoły na rzecz bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz pomocy materialnej dla uczniów;

 • poinformowanie o trwających stażach nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy;

 • podsumowanie współpracy z organem prowadzącym w zakresie finansowania działalności szkoły, warunków nauki i pracy oraz bezpieczeństwa w szkole,

 • omówienie prowadzonych w szkole innowacji i eksperymentów;

 • poinformowanie o innych działaniach szkoły według potrzeb, np. ocena programów nauczania realizowanych w mijającym roku szkolnym;

 • podsumowanie działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanych w roku szkolnym 2013/2014.


Czemu służą wnioski z nadzoru

Wnioski z nadzoru pedagogicznego powinny umożliwiać dyrektorowi (w porozumieniu z radą):

 • wskazanie celu nadzoru wewnętrznego w kolejnym roku szkolnym,

 • ustalenie jakie działania, procedury, dokumenty są kluczowe dla doskonalenia szkoły,

 • udoskonalenie zasad organizacji i prowadzenia nadzoru wewnętrznego,

 • ustalenie, czy w nadzorze wewnętrznym będą uwzględnione wyłącznie standardy wskazane w rozporządzeniu, czy także obszary określone przez szkołę,

 • trafne dobranie formy nadzoru do poszczególnych zagadnień wskazanych we wnioskach do nadzoru w kolejnym roku szkolnym,

 • zwiększanie stopnia świadomego stosowania metodologii, przyjętej dla badań oświatowych,

 • włączanie nauczycieli do realizacji zadań z nadzoru.


 

Autor: Wanda Pakulniewicz, kuratorium oświaty
wiper-pixel