Imprezy zgodne z działalnością statutową można finansować ze środków szkoły  

Autor: Małgorzata Celuch

Dodano: 22 sierpnia 2014

Szkoła nie dysponuje środkami na cele takie jak poczęstunek, ani dla uczniów ani dla nauczycieli ani dla zaproszonych gości. Należy zastosować jedno z możliwych rozwiązań, biorąc pod uwagę, czy impreza mieści się w ramach działalności statutowej szkoły.

Szkoła nie dysponuje środkami na cele takie jak poczęstunek, ani dla uczniów ani dla nauczycieli ani dla zaproszonych gości. Należy zastosować jedno z możliwych rozwiązań, biorąc pod uwagę, czy impreza mieści się w ramach działalności statutowej szkoły.


Jeśli organizowana jest zabawa lub spotkanie związane np. z zakończeniem roku szkolnego, najczęściej stosowane są rozwiązania:

 1. wykorzystywanie funduszy pochodzących z dochodów własnych, których istnienie zmienia ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

 2. finansowanie z funduszy rady rodziców;

 3. finansowanie z dodatkowych dobrowolnych składek uczniowskich;

 4. poczęstunek przynoszą nauczyciele: własnoręcznie robione sałatki, własnoręcznie pieczone ciasta, czasami dodatkowo uatrakcyjniając np. konkursem na najlepszy wypiek lub najsmaczniejszą sałatkę;

 5. poczęstunek przynoszą uczniowie/rodzice


Przykład

Imprezy takie jak studniówka, impreza na zakończenie roku finansowane są przez rodziców uczniów, którzy wyrażają chęć uczestniczenia w takich zabawach. Udział w nich nie jest obowiązkowy, a wszystkie decyzje związane z ich organizacją podejmują sami uczniowie i ich rodzice. Wszystkie koszty dzieli się na ilość osób, które zgłosiły swój udział w imprezie.


Kawa, herbata, poczęstunek

Spotkania rady pedagogicznej oraz zapisane w statucie imprezy np. konkursy literackie, przedmiotowe czy turnieje sportowe mogą być finansowane ze środków szkoły. Jeżeli w planie pracy szkoły przewidziano - zaplanowano organizację takich imprez można zaplanować środki na ten cel w planie finansowym szkoły. Można z nich finansować poczęstunek dla uczniów, nauczycieli oraz innych uczestników, osób biorących w nich udział. Dozwolony jest również zakup materiałów biurowych (kleju, bibuły itp.) koniecznych do przeprowadzenia imprez szkolnych.


Przykład

Pracodawcy uczestniczą w organizacji np. poczęstunku z okazji zakończenia roku szkolnego lub dnia nauczyciela zapewniając poczęstunek, a w zamian są zapraszani na uroczystości szkolne np. tez związane z wigilią: dzielenie się opłatkiem, wspólne śpiewanie kolęd, jasełka przedstawiane przez uczniów lub w akademii przygotowanej przez uczniów dla nauczycieli w dniu ich święta. Niestety w związku z trudną sytuacją finansów publicznych organy prowadzące szkoły niechętnie finansują takie wydatki, ograniczając się tylko do planowania wydatków niezbędnych do funkcjonowania jednostek budżetowych. Jest jednak wyjście – spotkania rady pedagogicznej, organizacja imprez szkolnych itp. można sfinansować z dochodów własnych jeżeli placówka takie posiada.

 

Ważne jest opisanie faktury za zakupione produkty przez pracownika merytorycznego szkoły (czyli niezwiązanego z działem księgowym, finansowym który dokonuje zakupów i przynosi fakturę np. za materiały do przygotowania wystawy czy konkursu; może to być nauczyciel) i wyraźne zaznaczenie, że jest to zgodne z działalnością statutową placówki.


Środki z dochodów własnych

Niektóre szkoły posiadają utworzone rachunki dochodów własnych. Środki pieniężne podlegają odprowadzeniu na rachunek pomocniczy odpowiednio państwowej jednostki budżetowej albo samorządowej jednostki budżetowej. Środki te mogą być wydawane na dotychczasowe cele czyli dokładnie na to, co wskazywała uchwała organu stanowiącego przy tworzeniu tych dochodów.

Wydatki z rachunku mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego. Środki finansowe pozostające na rachunku, na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Przykłady źródeł dochodów własnych szkół:

 1. wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, boisk sportowych,

 2. wypożyczanie sprzętu szkolnego,

 3. wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych,

 4. część kwot ze sprzedaży znaczków przy rozdawaniu świadectw,

 5. darowizny,

 6. z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie,

 7. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

 8. wpływy z organizacji festynów, kiermaszów, aukcji.Autor: Małgorzata Celuch, nauczyciel matematyki i informatyki, egzaminator, wicedyrektor zespołu szkół
wiper-pixel