Niepełnosprawnym uczniom przysługuje bezpłatny transport

Autor: Bożena Winczewska

Dodano: 22 sierpnia 2014

W nowym roku szkolnym dowóz uczniów do szkół będzie mógł odbywać się sprawnie i bezpiecznie, jeżeli zostanie odpowiednio wcześnie zaplanowany. Plan przewozów powinien być dostarczany szkołom przez gminy przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.

W nowym roku szkolnym dowóz uczniów do szkół będzie mógł odbywać się sprawnie i bezpiecznie, jeżeli zostanie odpowiednio wcześnie zaplanowany. Plan przewozów powinien być dostarczany szkołom przez gminy przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.

 

Gmina ma obowiązek zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i odbywa się w formie nauki w:

  • szkołach ogólnodostępnych,

  • szkołach lub oddziałach integracyjnych,

  • szkołach lub oddziałach specjalnych i ośrodkach

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły. Obowiązek ten dotyczy:

  • niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich,

  • dzieci powyżej 6 lat posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  • dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, spełniającym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w formie uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,

  • dzieci z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W przypadku tych dzieci droga liczona jest z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka,

  • uczniów niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b UoSO. W przypadku tych uczniów bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu zapewniana jest do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym mają prawo korzystać z bezpłatnego transportu do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia,

  • dzieci i młodzież upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim, spełniający obowiązek szkolny i obowiązek nauki w formie uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W ich przypadku bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu zapewniana jest do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.


Autor: Bożena Winczewska, kuratorium oświaty

Autor: Bożena Winczewska

wieloletni wizytator kuratorium, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel