Nowe grupy uprawnionych do wyprawki szkolnej

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 22 sierpnia 2014

Program „Wyprawka szkolna” będzie kontynuowany w 2014 roku. Do otrzymania podręczników uprawnione będą nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Program „Wyprawka szkolna” będzie kontynuowany w 2014 roku. Do otrzymania podręczników uprawnione będą nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach w 2014 roku przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w:

 • klasach II, III lub VI szkoły podstawowej,

 • klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum,

 • klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

 • klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

 • klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

 • klasie III liceum plastycznego,

 • klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Dodatkowo, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:

 • słabowidzących;

 • niesłyszących;

 • słabosłyszących;

 • z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Uczniowie ci powinni m.in. posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (tj. w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów). Pełne dofinansowanie przysługuje, gdy uczniowie ci nie korzystają z darmowego podręcznika, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (dotyczy uczniów uczęszczających do klasy I szkoły podstawowej).

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

 

Autor: Opracowanie: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego
Źródło:
 • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej


Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel