Ogrodzenie powinno chronić teren szkoły, nie stwarzając przy tym dodatkowych zagrożeń

Autor: Bożena Winczewska

Dodano: 22 sierpnia 2014

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie szkoły np. na boisku szkolnym dotyczy tylko uczniów powierzonych opiece szkoły i tylko wtedy, gdy prowadzone są z nimi zaplanowane zajęcia.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie szkoły np. na boisku szkolnym dotyczy tylko uczniów powierzonych opiece szkoły i tylko wtedy, gdy prowadzone są z nimi zaplanowane zajęcia.

Jeśli na terenie szkoły zdarzy się wypadek, po zakończeniu pracy w danym dniu, dyrektor szkoły zwolniony jest z odpowiedzialności za niego. Dotyczy to zarówno ucznia szkoły, nad którym opiekę powinni przejąć rodzice, jak i każdej innej osoby przebywającej na terenie szkoły.

Cały teren szkoły powinien być właściwie ogrodzony. Ogrodzenie powinno zawierać właściwie zamontowane bramy i furtki zabezpieczające zarówno przed swobodnym wyjściem uczniów poza teren szkoły jak i dostępem niepożądanych osób.

Pełne ogrodzenie całego terenu

Dyrektor szkoły ma obowiązek zabezpieczenia i kontrolowania terenu szkoły oraz szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren. Zgodnie z nimi cały teren szkoły należy ogrodzić i zapewnić na nim:

  • właściwe oświetlenie,

  • równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk,

  • instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej.

Zabezpieczenie przed wejściem i przebywaniem na terenie szkoły niepożądanych osób jest możliwe tylko wtedy, gdy ogrodzenie zamyka cały teren. Pozostawienie przejścia ułatwiającego dojście uczniów do szkoły, umożliwia także innym osobom wejście na jej teren. Zamontowanie w otwartym odcinku ogrodzenia furtki i zamykanie jej po zajęciach, tak jak innych bram i furtek w ogrodzeniu, ograniczałoby swobodne wejście na teren, zanieczyszczanie go i niszczenie. Aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i zapobiec dewastowaniu terenu szkoły można również zwrócić się o pomoc do straży miejskiej lub policji.

Ogrodzenie musi spełniać wymogi techniczne

Wymagania techniczne dotyczące ogrodzeń określa rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nimi:

  • ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt;

  • bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki, ani mieć progów utrudniających wjazd osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich;

  • do wysokości 1,80 m ogrodzenie nie może mieć ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów;

  • bramy i furtki muszą mieć szerokość (w świetle) umożliwiającą swobodny wjazd i wejście (brama - co najmniej 2,4 m, furtka - minimum 0,9 m).

Zajęcia i przerwy międzylekcyjne pod nadzorem

Gdy w szkole odbywają się zajęcia, cały teren szkoły pozostaje pod jej opieką i nadzorem. Należytym nadzorem muszą być objęci także uczniowie, z którymi nie są prowadzone zajęcia, ale w czasie, gdy szkoła jest czynna mają możność przebywania na jej terenie. Jeśli któryś z tych uczniów ulegnie wypadkowi, odpowiedzialność poniesie dyrektor szkoły. Wejście na teren szkoły po godzinach jej pracy osób nieupoważnionych i pozostawienie przez nie np. szklanych butelek zwiększa zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów.

Obowiązek sprawowania opieki i nadzoru oraz zapewnienia bezpieczeństwa ze strony szkoły dotyczy tylko uczniów powierzonych jej opiece i tylko wtedy, gdy prowadzone są z nimi zaplanowane zajęcia - w czasie tych zajęć i przerw międzylekcyjnych. Zgodnie z przepisami niedopuszczalne jest:

  • prowadzenie zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby,

  • pozostawienie uczniów bez opieki w czasie przerw w zajęciach, także kiedy warunki atmosferyczne umożliwiają przebywanie na poza budynkiem szkolnym.


Autor: Bożena Winczewska, kuratorium oświaty

Autor: Bożena Winczewska

wieloletni wizytator kuratorium, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel