PIP może żądać ocen ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach w szkole

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 22 sierpnia 2014

W wakacje w wielu szkołach odbędą się remonty i przeglądy bhp. Dyrektor jako pracodawca odpowiada za przeprowadzenie analizy ryzyka zawodowego. Rozliczy go z tego Państwowa Inspekcja Pracy.

  

W wakacje w wielu szkołach odbędą się remonty i przeglądy bhp. Dyrektor jako pracodawca odpowiada za przeprowadzenie analizy ryzyka zawodowego. Rozliczy go z tego Państwowa Inspekcja Pracy.

  

Dyrektor szkoły jako pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy:

 • doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy,

 • stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz

 • zmianie organizacji pracy.

Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac. Obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym dotyczy każdego pracownika, niezależnie od rodzaju zajmowanego stanowiska.

Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności:

 1. opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:

 • stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,

 • wykonywanych zadań,

 • występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,

 • stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

 • osób pracujących na tym stanowisku;

 1. wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

 2. datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje w szczególności:

 • przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także

 • przepisy dotyczące legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy.

W razie stwierdzenia naruszeń prawa pracy inspektor pracy ma prawo skierowania wystąpienia lub wydania polecenia, w sprawie ich usunięcia, a także wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób winnych.

Autor: Dariusz Dwojewski, prawnik, specjalista prawa pracy
wiper-pixel