Wysokość dodatku motywacyjnego nauczyciela nie trzeba konsultować ze związkami zawodowymi

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 22 sierpnia 2014

Prawo związków zawodowych do kontrolowania wysokości wynagrodzeń pracowników nie oznacza prawa do żądania wykazywania składowych pensji poszczególnych pracowników. Dyrektor nie ma obowiązku zasięgać opinii związku zawodowego przy przyznawaniu dodatku lub premii.

Prawo związków zawodowych do kontrolowania wysokości wynagrodzeń pracowników nie oznacza prawa do żądania wykazywania składowych pensji poszczególnych pracowników. Dyrektor nie ma obowiązku zasięgać opinii związku zawodowego przy przyznawaniu dodatku lub premii.

Wszelkie czynności z zakresu prawa pracy w szkole należą do dyrektora szkoły. Jakiekolwiek zmiany w tym zakresie mogą następować wyłącznie na skutek wyraźnej kompetencji ustawowej. Obowiązek uzyskania opinii związku zawodowego przy przyznawaniu nagrody dla nauczyciela lub dodatku motywacyjnym jest uszczupleniem ustawowych kompetencji dyrektora. Ustawa nie przewiduje bowiem współdziałania pracodawcy w indywidualnych sprawach ustalania składników wynagrodzenia i ich wysokość.


Za duża kontrola zagraża dobrom osobistym

Nadmierna kontrola związków zawodowych może naruszyć dobra osobiste pracowników. Wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania określa organ prowadzący szkołę w regulaminie uzgadnianym ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Uzgodnienie regulaminu wynagradzania nauczycieli nie może jednak prowadzić do przyjmowania, pod wpływem organizacji związkowych, regulaminowych rozwiązań naruszających prawo. Wymogu obligatoryjnego zasięgania opinii organizacji związkowych we wskazanych sprawach nie przewiduje ustawa o związkach zawodowych.


Zdaniem Sądu Najwyższego

Prawo związków zawodowych do kontrolowania wysokości wynagrodzeń pracowników nie oznacza uprawnienia do żądania od pracodawcy ujawniania informacji o wynagrodzeniach poszczególnych osób bez ich zgody, a takie ujawnienie może stanowić naruszenie dobra osobistego.

 

Przyznanie organizacjom związkowym, nie mającego oparcia w ustawie, regulaminowego prawa do opiniowania przyznawanych poszczególnym nauczycielom dodatków i świadczeń oraz ich wysokości prowadzić może do naruszenia ich dóbr osobistych (sfery prywatności) w rozumieniu art. 23 i art. 24 Kodeksu cywilnego i do niedopuszczalnej ingerencji w stosunek pracy.

 

Bez regulaminu dodatków i nagród

Nie istnieją żadne podstawy prawne do tworzenia szkolnych regulaminów przyznawania dodatku motywacyjnego. Wszelkie regulacje związane z wysokością i przyznawaniem dodatków do wynagrodzenia nauczycieli (w tym dodatku motywacyjnego) należą do wyłącznej kompetencji organu prowadzącego szkołę. Dyrektor nie ma podstaw prawnych do wprowadzania wewnątrzszkolnych regulaminów w tym zakresie. Zapisy szkolnego regulaminu nie mają więc oparcia w ustawie, a zatem nie stanowią źródła prawa pracy.


Autor: Dariusz Dwojewski, prawnik, specjalista prawa pracy
wiper-pixel