Decyzje o zatrudnienia asystenta nauczyciela podejmie dyrektor szkoły

Autor: Małgorzata Celuch

Dodano: 22 sierpnia 2014

Asystenci pojawiają się w szkołach już od września 2014. Będą wspierać nauczycieli klas I-III i wychowawców świetlicy. Przy ich zatrudnianiu dyrektor stosować będzie przepisy Kodeksu pracy.

Asystenci pojawiają się w szkołach już od września 2014. Będą wspierać nauczycieli klas I-III i wychowawców świetlicy. Przy ich zatrudnianiu dyrektor stosować będzie przepisy Kodeksu pracy.

 

Do zadań asystenta nauczyciela należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wychowawcy świetlicy. Zadania będzie on wykonywać wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy. Asystentowi nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, których zatrudnia się dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia:

  • integracyjnego oraz

  • kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Ustawa nie precyzuje w jakim przypadku szkoła podstawowa powinna zatrudnić asystenta nauczyciela ani nie określa od czego jest to uzależnione. Decyzję podejmuje dyrektor szkoły uwzględniając:

  • warunki lokalowe i kadrowe,

  • liczebność uczniów w klasach I-III ,

  •    liczbę dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej.

Organ prowadzący szkołę może zwróci

się z prośbą o uzasadnienie zaplanowanej liczby asystentów. Wówczas należy przedstawić własne wnioski oparte o warunki pracy i pobierania nauki przez dzieci w danej szkole. Dyrektor powinien zaplanować zatrudnienie odpowiedniej liczby asystentów i zamieścić takie dane w projekcie arkusza organizacji pracy szkoły.

Kandydat na nowe stanowisko w szkole powinien posiadać wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Ponadto osoba ubiegająca się o to stanowisko pracy musi spełniać dwa wymagania wskazane w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 Karty Nauczyciela tj.:

  1. nie może toczyć się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

  2. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie. W celu potwierdzenia osoba ta, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest zobowiązana przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.


Autor: Małgorzata Celuch, wicedyrektor, ekspert prawa oświatowego
wiper-pixel