Dokumentacja wynoszona ze szkoły nie może zawierać danych wykraczających poza zakres kontroli

Autor: Wanda Pakulniewicz

Dodano: 22 sierpnia 2014

Kuratorium oświaty ma prawo wglądu do dokumentacji związanej z przedmiotem kontroli. Jeśli dokumenty zawierają wyłącznie dane niewykraczające poza zakres kontroli, wizytator ma prawo wynieść ze szkoły ich kopie. W przeciwnym razie konieczna będzie anonimizacja druków.

Kuratorium oświaty ma prawo wglądu do dokumentacji związanej z przedmiotem kontroli. Jeśli dokumenty zawierają wyłącznie dane niewykraczające poza zakres kontroli, wizytator ma prawo wynieść ze szkoły ich kopie. W przeciwnym razie konieczna będzie anonimizacja druków.

 

Przetwarzanie danych przez wizytatora jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

W ramach przeprowadzanej w szkole kontroli, wizytator jest upoważniony do:

  • wglądu do prowadzonej przez szkołę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz

  • zbierania niezbędnych dowodów stanowiących podstawę ustaleń kontroli oraz włączania zebranych dowodów do akt kontroli.

Notatki i odpisy można zastąpić kopiami całych dokumentów lub ich fragmentów. Jeśli zakres danych zawartych w dokumencie wykracza poza zakres wynikający z tematu kontroli dokonuje się jego anonimizacji. Dane osobowe zawarte w dokumencie przekształca się wówczas w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie osoby fizycznej, której dane dotyczą.

Zdaniem Najwyższego Sądu Administracyjnego: „Gromadzenie danych osobowych przez wykonanie kopii dokumentu zawierającego te dane jest kwestią techniczną; posługiwanie się taką czy inną techniką utrwalania tych danych (kopiowanie lub przepisywanie) nie przesądza samo przez się o legalności albo nielegalności tego utrwalania (przetwarzania)”.


  • Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 ze zm.) - art. 33 ust. 3 pkt 2.

  • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) - art. 23 ust. 2.

  • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. nr 168, poz.1324) - § 13 ust. 1 pkt 2, ust. 2.

  • Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2001 r. (sygn. akt: II SA 2869/00, ONSA 2003/1/29). 

 

Autor: Wanda Pakulniewicz, kuratorium oświaty
wiper-pixel