Dyrektor może uzyskać dofinansowanie na szkolenie kadry pedagogicznej

Autor: Bożena Winczewska

Dodano: 22 sierpnia 2014

Dyrektor szkoły może zobowiązać nauczycieli do udziału w szkoleniowym zebraniu kadry pedagogicznej. Szkolenie musi jednak zorganizować tak by nie zakłócało realizacji planowanych zajęć nauczyciela prowadzonych razem z uczniami.

Dyrektor szkoły może zobowiązać nauczycieli do udziału w szkoleniowym zebraniu kadry pedagogicznej. Szkolenie musi jednak zorganizować tak by nie zakłócało realizacji planowanych zajęć nauczyciela prowadzonych razem z uczniami.


Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi 40 godzin tygodniowo. W tym czasie oraz w ramach ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest realizować:

  • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,

  • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,

  • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć:

  • tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz wynosi 18 godzin,

  • obowiązujący czas pracy to 40 godzin – nie może przekroczyć tej liczby godzin w tygodniu.

(II) Doskonalenie zawodowe w ramach czasu pracy
Udział w szkoleniu rady pedagogicznej jest wypełnieniem obowiązku realizowania w ramach czasu pracy zajęć związanych z doskonaleniem zawodowym. Szkolenie powinno być jednak przeprowadzone w takim czasie i w taki sposób, by nie wywołało ani zmęczenia ani znużenia nauczycieli (racjonalnie zaplanowana liczba godzin szkolenia, przerwy w zajęciach, ciekawe formy pracy). Nauczyciele powinni wiedzieć o planowanym szkoleniu z odpowiednim wyprzedzeniem, by wszyscy mogli wziąć w nim udział.


Zapamiętaj!

Szkolenie rady pedagogicznej powinno być zorganizowane w takim czasie, by nie zakłócać realizacji planowych zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami.

 

Kształcenie nauczycieli może odbywać się w formie:

  • doskonalenia zawodowego realizowanego m. in. poprzez samodoskonalenie i wewnątrzszkolny system doskonalenia zawodowego,

  • dokształcanie zawodowe, które obejmuje kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe.


Wniosek o dofinansowanie od organu prowadzącego

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli dyrektor szkoły może otrzymać dofinansowanie, po złożeniu do 30 listopada danego roku wniosku do organu prowadzącego szkołę. W dokumencie należy uwzględnić wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli uwzględniający:

  • program rozwoju szkoły i związane z tym potrzeby kadrowe,

  • plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli,

  • wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego.

Dyrektor powinien określić we wniosku jakie formy doskonalenia zawodowego mają, według niego podlegać dofinansowaniu (w tym mogą to być szkolenia rady pedagogicznej).


Sprawozdanie z wykorzystania dofinansowania

W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Organ prowadzący szkoły opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się m.in. szkolenia rad pedagogicznych.

Dyrektor szkoły, który otrzyma dofinansowanie jest zobowiązany w terminie do 31 marca danego roku złożyć organowi prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych w poprzednim roku budżetowym.


Autor: Bożena Winczewska, kuratorium oświaty

Autor: Bożena Winczewska

wieloletni wizytator kuratorium, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel