Opieka nad dzieckiem rodziców pracujących za granicą musi zostać prawnie uregulowana

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 22 sierpnia 2014

We wrześniu może okazać się, że rodzice niektórych uczniów będą nieobecni w nowym roku szkolnym ponieważ wyjechali za granicę w celach zarobkowych. Należy wówczas jak najszybciej uregulować sytuację prawną tych uczniów. W przeciwnym razie nie będzie wiadomo z kim współpracować np. gdy uczeń ulegnie wypadkowi.


We wrześniu może okazać się, że rodzice niektórych uczniów będą nieobecni w nowym roku szkolnym ponieważ wyjechali za granicę w celach zarobkowych. Należy wówczas jak najszybciej uregulować sytuację prawną tych uczniów. W przeciwnym razie nie będzie wiadomo z kim współpracować np. gdy uczeń ulegnie wypadkowi.


Utrudniony kontakt z rodzicami ucznia może oznaczać problemy w wielu trudnych wychowawczo lub nieprzewidzianych sytuacjach. Jeśli dziecko zostaje pod opieką krewnych rodzice powinni uregulować ich sytuację prawną. Szkoła natomiast powinna poczynić wszelkie ustalenia z wyjeżdżającymi rodzicami.

Zasady organizacji opieki nad uczniami pozostawionymi w kraju przez rodziców wyjeżdżających za granicę w celach zarobkowych:

  • dyrektor szkoły zobowiązuje nauczycieli i wychowawców do stałego monitorowania zachowania uczniów oraz niezwłocznego informowania dyrektora o tym, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

  • jeżeli zachowanie dziecka niepokoi wychowawców i nauczycieli, kontakt z rodzicami jest niemożliwy, a sytuacja prawna dziecka nie została uregulowana, dyrektor szkoły powiadamia właściwe instytucje. Może wystąpić do sądu o wgląd w sytuację rodzinną dziecka lub złożyć zawiadomienie z urzędu,

  • dyrektor może opracować wewnętrzne procedury szkolne w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej porządkujące zakres zadań i czynności pracowników szkoły, z uwzględnieniem:

  • sposobu i terminu powiadomienia dyrektora szkoły, o tym że niepełnoletni uczeń pozostaje bez opieki,

  • zasad weryfikowania informacji i rozpoznania sytuacji (rozmowa z uczniem, ustalone formy kontaktu z rodzicami, wywiad środowiskowy, wizyta w domu ucznia),

  • zobowiązania osób odpowiedzialnych za zawiadomienie sądu lub policji w przypadku sytuacji zagrażających dobru ucznia.

 

Autor: Małgorzata Celuch, wicedyrektor, ekspert prawa oświatowego
wiper-pixel